އައިޖީއެމްއެޗް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެހީ ހޯދަނީ

އޭޑީކޭގައި އާ ސީޓީ ސްކޭން މެޝިނެއް ބަހައްޓަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޑައިލިސިސް ހަދަމުންދޭ

ސިއްޙީދާއިރާއިން ރާއްޖެ ކާމީޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވޭ- ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އައިސީޔޫގެ ޚިދުމަތް މިމަހު ފަށަނީ

ރާބް ސާރވޭ ގައި މިހާތަނަށް 1000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސާރވޭކޮށްފި

4 އަތޮޅެއްގައި ފްރީ ހެލްތް ކޭމްޕް ބާއްވަނީ

އޭޑީކޭގައި ކެންސަރ ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އަލްޓްރާސައުންޑް ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

1 2 ... 378 379 380 381 382 383 384 ... 410 411