ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް އޭޑީކޭއިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ތުއްތު ކުދިންނަށް ދެވޭ ފަރުވާއާގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް ފަށްޓަވައިފި

އިންޖަރީ ސަރވެއިލެންސްއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް ފަށްޓަވައިފި

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ދުރުރާސްތާގެ މައިމަޝްރޫޢާގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެއް

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް

4 ކުއްޖަކަށް ހިލޭ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވައިފި

ތުއްތު ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަންތަން އީޕޯޓަލް ވިއުގައަކުން ގުޅާލަނީ

1 2 ... 378 379 380 381 382 383 384 ... 428 429