ކާށިދޫ، ގާފަރުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮަށް ބްލަޑްކޭންޕެއް ފަށައިފި

ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މިހާތަނަށް 1500 އެއްހާކުދިން ހެލްތްސްކުރީންކުރެވިއްޖެ

ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ސަރަހައްދީ ބައްދަލުވުން ޓިމޯރ ލެސްޓްގައި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުުވުމުގައި ރާއްޖެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޤަވާއިދުތަކެއް ހަދަނީ

3 މެޑިކަލް ކައުންސިލަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރަނީ

2 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

1 2 ... 378 379 380 381 382 383 384 ... 397 398