ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އިއުލާންކުރީ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް- އޭސީސީ

ހުޅުމާލެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން ރާއްޖެއިން އެއްވަނަ 23 ދަރިވަރަކަށް

ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް މުޖުތަމައައް ފައިދާހުރި ދަރިއަކަށް ވާންޖެހޭ

އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒުން އެއްވަނަ އިމާދުއްދީނަށް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޔުނިވާސިޓީއާއި ޕެރެދެނިޔާ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން ރޭވެސް ބާއްވައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު