ދަރިވަރުނަށް ކުޅިވަރު ދާއިރާއިން ދޭ ހާއްސަ އެވޯޑް ބުދަދުވަހުދެނީ

ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެމްބެސަޑަރުން ތައްޔާރުކުރަނީ

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބޭއްވި 4 ވަނަ ފިޝް ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ 784 ދަރިވަރަކަށް ދަސްވެނި ކަމުގެ ސަނަދު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ޓީޗަރުން އައި.ސީ.ޓީގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީންކުރަނީ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓީޗަރުންގެ 3 ވަނަ ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި

ޓީޗަރުންނަކީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށްވާންޖެހޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޓީޗަރުންގެ 3ވަނަ ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނު އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ނިންމައިފި

1 2 ... 265 266 267 268 269 270 271 ... 283 284