ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އިތުރަށް އެހީތެރިކަން ދެނީ

281 ފަރާތަކަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި އަންނަ އަހަރު އީ- ލާރނިންގ ފަށަނީ

ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

" ނިމުނު އަހަރު ތަޢުލީމީ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލްކުރި "

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވެނިވި ކުދިންގެ %56 ތިބީ ވަޒީފާގައި

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލަނީ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްތަކާ އެކު ސްކޫލުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ

1 2 ... 262 263 264 265 266 267 268 ... 287 288