ކ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

2014 ގައި މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ސުޒާން

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ރަސްމީ ގަޑިއަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ސްކޫލް ގަޑިތަކަށްވެސް ބަދަލެއް

ކ. އަތޮޅުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

އޯލެވެލް އިމްތިހާން އަންނަ ހޯމަދުވަހު ފަށަނީ

ފެންވަރު ބެލުމުގެގޮތު ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިހާނެއް ދެނީ

ހުވަދޫ ސްކޫލްގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 4 ކްލާސް ރޫމް ހުޅުވައިފި

އުދަ އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސްކޫލްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

1 2 ... 260 261 262 263 264 265 266 ... 281 282