އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި އަންނަ އަހަރު އީ- ލާރނިންގ ފަށަނީ

ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

" ނިމުނު އަހަރު ތަޢުލީމީ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލްކުރި "

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވެނިވި ކުދިންގެ %56 ތިބީ ވަޒީފާގައި

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އަތްމަތީ ފޮތެއް އެކުލަވާލަނީ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްތަކާ އެކު ސްކޫލުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ

ދިރާގުގެ ސްމާޓް ޓީޗިންގ އިން ޔުނިވާސިޓީގެ ކެމްޕަސްތައް ގުޅާލައިފި

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

1 2 ... 261 262 263 264 265 266 267 ... 286 287