ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކުރަނީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގައި 4 ކުލާސްރޫމް އެޅުމަށް ޖަޕާނުން އެހީދީފި

ކުޅިވަރު ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ޚަރަދު ސަރުކާރުން ދެއްވަނީ

ދިވެހިންނަށް ޗައިނާގައިހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ހއ. އުތީމު ޣާޒީ ބަންޑާރައިން ސްކޫލް ޑިޖިޓަލް ކުރަނީ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުވުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެނީ

ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަމާޒެއް- އެމްއެންޔޫ

1 2 ... 132 133 134 135 136 137 138 ... 166 167