ޓިވެޓުން ހިންގާ ކޯސްތައް ޑިޕްލޮމަރ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަކަށް ހަދަނީ

އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގައި 12 ކުލާސްރޫމު އިމާރާތް ކުރަނީ

20 ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުން މެލޭޝިޔާގައި ތަމްރީނު ހޯދަނީ

މައި ކޮލެޖަކީ ނަންހިނގާ ކޮލެޖަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

ގދ.އަތޮޅު 2 ރަށެއްގެ ސްކޫލް ކުލާސްރޫމް އެޅުއްވުމަށް ޙަވާލުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު އަމީނިއްޔާގެ އައު ޢިމާރާތް ނިންމާލެވޭނެ

ކުދިންގެ ކިބައިގައި ރިވެތި އަޙްލާގް އަށަގެންނެވުމަކީ ޒިންމާއެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކުޅިވަރު މުހިއްމު

1 2 ... 120 121 122 123 124 125 126 ... 160 161