އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ- މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރާ އެންމެ ބޮޑު އިންސިނަރޭޓަރ ރ.ވަންދޫގައި ގާއިމުކުރަނީ

ްއުނގޫފާރުގައި އިއާދަކުރެވޭ ހަކަތަ އުފެއްދުމުށް ޖަރުމަނުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއ

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބިލަށް ގެނައި އިސްލާޙްތަކާ އެކު އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދާނެ-

މަހުގެމާކެޓް އިތުރުކުރުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ ހައިރާންވޭ - މަތާއީ

ސިމްޑީގެ ޝޯރޫމެއް އައްޑޫސިޓީގައި ހުޅުވައިފި

ކާބޯތަކެތީގެ ފައިދާ އޮޅުންއަރާގޮތަށް ނުވިއްކުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކަލިނަރީ ދާއިރާއަށް ކިޔަވާކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވުން މުހިންމު- މިނިސްޓަރ

1 2 ... 928 929 930 931 932 933 934 ... 954 955