ފަތުރުވެރިކަން މިއީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ދާއިރާ

އެކްސްޕޯޓު މުދާ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 19 ޕަސެންޓު މައްޗަށް: ކަސްޓަމްސް

ދިޔަނެރުފަޅުގައި ޔޮޓްމެރީނާއެއް ހެދުމަށް 4 ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ހިޓާޗީ ކުންފުނީގެ ރައީސާއި، ޖޭ.ބީ.އައި.ސީގެ ގަވަރނަރާއި ބައްދަލުކުރަ

ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް 114 މިލިއަން ރުފިޔާ

މ.މުލީ ބިން ހިއްކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެމްޓީސީސީއިން އިޢުލާނުކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިސާދަކަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ބޭނުންވޭ

ޓެކްސް އޭޖެންޓުން ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ވަނީ 2ވަނަ ކުއާޓަރއާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެފަ

1 2 ... 925 926 927 928 929 930 931 ... 954 955