ކުޑަހުވަދޫގައި އެއަރ ޕޯޓް ހެދުމަށް ދެފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 100 ރުޕީސްއަށް ވުރެ މައްޗަށް

މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 495.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ގައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ސީ ޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

ރާއްޖެއިން ސަޢޫދީ ސަރުކާރުގައި ލޯނަކަށް އެދިއްޖެ

ފަރުކޮޅުގައި އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް އަރާމް ޓްރެވަލް އާ ހަވާލުކޮށްފި

ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސްއާއި ސީޓްރިޕްސްގެ އެޗްއެޗްޓްރެވެލް ގުޅިގެން ޗައިނާއާއި ސ. ގަމާ ދެމެދު މަތީ ފެންވަރުގެ ޖެޓްޚިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ

ބާޒާރުގެ އަގުތައް މައްޗަށް

3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ސުމަކަށް ހަދާނަން- ޔާމީން