"ރާއްޖެއަކީ އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ޤައުމު"

ބީއެމްއެލްގެ "ގިފްޓް ކާޑު" ތަޢާރަފްކޮށްފި

މި އަހަރު 14 ފެއަރއެއްގައި ބައިވެރިވާން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މީރާ މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ %66.5 ބަލައިގަތީ ޑޮލަރުން

ކ.ހުރާ - ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަށެއް

މަލާފަތުގެ ނަމުގައި ނެރޭ ކައްކާފޮތުގެ ދެވަނަ ބައި ނެރެފި

ބީއެމްއެލްގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރަނީ

"ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި" - ހުރާގެ ކުރިމަގު

1 2 ... 918 919 920 921 922 923 924 ... 1039 1040