ހީނާ ވަލީދު

143 ލިޔުން

ރާއްޖެއިން އިތުރު ޤައުމަކާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމްކޮށްފި

31 ޤައުމަކުން "ޕެރިސް އެގްރީމަންޓް" ތަސްދީޤްކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކޮމަންވެލްތްގެ އެސްޖީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއް އިމަރޖެންސީކޮށް ޖައްސައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމަށް އަޒްލީން އަޙްމަދު ޢައްޔަންކުރެއްވުން

ދުންއަރަމުން ދިޔަތަނުން ހޫނުމިން އަންނަނީ ދަށްވަމުން - ފުލުހުން

ކެމަރަން ދިޔަޔަސް ލެރީއެއް ނުދާނެ!

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާސިމް

ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރަނީ

ޕީޕީއެމް މަހާސިންތާ މޭ 5 ގައި ރ އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢާޒިމާ ޕާކިސްތާނަށް

އޮބާމާ ކިއުބާއަށް ކުރައްވާ ތާރީޚީ ދަތުރުފުޅު

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އުތުރުކޮރެއާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޔޫރަޕަށް ހިޖްރަކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ ބާރުތައް ސޫރިޔާއިން ފައިބަނީ

ޕީއެސްއެމްގެ އެމްޑީ އޭބީޔޫގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ސުލްޙައިގެ މަގުޗާޓެއް ނެރެވެން ޖެހޭނެ - ސްތެފަން ދެ މިސްތޫރާ

އަންކާރާ ޙަމަލާގެ ފަހަތުގައި ޕީކޭކޭގެ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓެއް

ކިމް ޖޮންގ އުންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ގޮވާލުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8