އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

ބަޖެޓް 2017 - ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޚުތުބާ ވިދާޅުވުމުގެ ހުއްދަ މުތްފީ މެންކަށް

2017 ގެ ބަޖެޓުން އެކަނިވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ ފެނޭ

ޖީއެމްއާރަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފި

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށައަޅުއްވައިފި

ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ހުށައަޅައިފި

ޚާއްޞަ އިނާމު 20 ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 22 ފަރާތަކަށް

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 4 ބޭފުޅަކަށް

އެންމެ ބޮޑީ ދީނާއި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ވެވޭ ޤުރުބާނީ- ރައީސް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސެކްރެޓަރީ، ބައިލެޓަރަލްގެ މަޤާމަށް ޚަލީލް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 1.54 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ތޫފާން "މެތިއު" ދެކުނު ކެރޮލައިނާގެ އައްސޭރިފަށަށް އަރައިފި

ސޫރިޔާގެ މައްސަލާގައި ހުށައެޅި ޤަރާރު ރަޝިޔާއިން ވީޓޯ ކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދޯނި ފެނިއްޖެ

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

މައިލޯ ކަލާރސް އެވޯޑް މިއަހަރު 130 ދަރިވަރަކަށް ލިބިއްޖެ

ފަރަށް އެރި ލޯންޗުގައި ތިބި މީހުން ތިނަދުއަށް ގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީން ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީން، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 143 144