ރާއިފް ޔޫސުފް

335 ލިޔުން

އިސްމާއީލް އީސާ (މެސީ) ޓީސީ އަށް

ގޯލްކީޕަރ އިންސްޓްރަކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލުން

ޖަޕާނާއި އީރާން އޭޝިއަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް

މުބާރާތައް ނިކުންނާނީ ތަށި ދިފާޢުކުރަން - ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޕްރިންސް ބޯޓެން ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޔުވެންޓަސް އާއި ޗިއޭވޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު ޔުވެންޓަސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖަޕާން އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ޔޫ.އޭ.އީ ވެސް ކުއާޓާރ އަށް

އޭސީސީ ވެސްޓާރން ރީޖަން ޓީ20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވުން

ރޭގެ މެޗަކީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން - ކްލޮޕް

ފުރަތަމަ 6 މެޗުން މޮޅުވެ ޔުނައިޓެޑާއެކު ސޮލްޝެއާ ރެކޯޑެއް

އެއްވަނައިގައި 6 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ބޮރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ނަގައިފި

މަހަކު އެއްފަހަރު ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ރިސޯޓުތަކަށް ގެންދަނީ

މޮރާޓާ އެތްލެޓީކޯ މެޑްރިޑަށް

ފޯވާޑެއް ނެތިގެން ހާހެއް ނުވޭ - ޕޮޗެޓީނޯ

ޔޫރަޕްގެ ކްލަބުތަކުގައި ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޖެހިގެން ދިޔުމަކީ އަމާޒެއް - އަލީ ވަހީދު

ޓާގެޓަކީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި މުބާރާތް ނިންމާލުން – ފޯކައިދޫ

ބާސެލޯނާ ކޮޕަޑެލްރޭގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

ރޮބާރޓްސަންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފި

އޭސީސީ ޓީ20 ވެސްޓާރން ރީޖަން ކްރިކެޓް މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމު އޮމާން އަށް ހިނގައްޖެ

ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ސުޕަރ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17