އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3319 ލިޔުން

އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައިފި

ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކުދިންނަށް ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތް އުނގެނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް

ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންނަށް ޕޯޓަލް ތެރެއިން މާކްސް ބަދަލުކޮށް ފްލެޓު ދީފައި އެބަހުރި: އޭސީސީ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނާނީ މިނިވަން، ޢިލްމީ ދިރާސާތަކަށް ފަހު: އާދަމް ޝަރީފް

ބައެއް ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް ދާއިމީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފި

އައްޑޫ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި: ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު

ޚާރިޖީ ވަޒީރު، އިންޑިއާ ސަފީރާއި ޗައިނާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖޭއެސްސީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލާނަން: ޑރ. ހައިދަރު

މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސްފި

އައިޔޫއެމްއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެތެރޭ، މުޅި ރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރާނަން: ޑރ. ޝަހީމް

ގޯތީގެ ޕްލޮޓު ބަދަލުވެދާނެ، ލިބުނު ސައިޒާ ރަށް ބަދަލެއް ނުވާނެ: ޙައިދަރު

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ރީބްރޭންޑްކޮށް ފަތުރުވެރިކަން އައު މާކެޓްތަކަށް ގެންދާނަން: ފައިޞަލް

ބްރިޖް މަސައްކަތުގައި %77 ނިންމުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިފި، ނިމުނީ %27

މަޤާމުން ވަކިކުރިތާ އަހަރެއްފަހުން ޢަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ޝުޖާއު އަލުން ހަމަޖައްސައިފި

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުލްމަންނާނުއާއި، އަލީ ރަޝީދު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވަނީ

ރައީސް ޗެއަރ ކުރައްވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް

ސިޔާސީ ގުޅުންތަކާއި ގުޅޭ 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވޭ: ފިރުޒުލް

2 ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވަން އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ އެބަތިބި

ބޮޑު އަގުނަގާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމަށް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 165 166