އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3091 ލިޔުން

ކޮލެޖު އޮފް ޕޮލިސިންއަކީ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޮޑު ބަދަލުގެ ފެށުން: ކޮމިޝަނަރ

އުނގެނުމާ ގުޅޭ އެތައް ޙައްގެއް ކަށަވަރު ކޮށްދެވިއްޖެ: ރައީސް

ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބިލް ހަދިޔާ: އައު ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ބިމެއް

އައްޑޫ ތަރައްޤީ މިކުރަނީ ރައްޔިތުން ހުށައެޅި ގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް: ރައީސް

އަސްލު އޮޅޭގޮތަށް ކާބޯތަކެތި ލޭބަލް ނުކުރުމަށް އަންގައިފި

ބްރޯޑްކޮމްގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލެއިން ގޯތި ދޫކުރުން: ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އަންނަ މަހު ނިމެނޭ

ތިލަފަޅު ހިއްކަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް، އަންނަ މަހު މަސައްކަތް ފަށަނީ

މިއަދުން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ސާފުކޮށް، ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް

މ.ކޮޅުފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

"ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް" އުފައްދަވައިފި

ޤާނޫނާއެކު ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ "މާސްޓަރ ޕްލޭން"

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތަކުން އިތުރު 393 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

މަޝްރޫޢު ނިމުމުން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ކެނޑުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން: ޝާހިދު

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވުމުގައި ޖަޕާނުގެ ޙިއްސާ ބޮޑު: އަސްލަމް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ފްލައިޓް ޖެއްސޭގޮތަށް ލައިޓްހަރުކޮށް، ޓެސްޓުުކޮށްފި

ނިޝާމާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ފޮނުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން: ފުލުހުން

ގިރާވަރު ފަޅު "ރެސިޑެންޝަލް ސިޓީ"އަށް ފައިނޭންސް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 154 155