އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2950 ލިޔުން

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ނޯންނާނެ

ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރެހުމާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް

އިހަވަންދޫއާއި ހިންނަވަރުގެ އައު ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެއިން ބޭރުގައި

މިނީ ބަސްތައް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާ، މިމަހު ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ބަލާލުމުގެ ފަހު ފުރުޞަތު މާދަމާގެ ނިޔަލަށް

ގަމުގައި ހަދާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އާ ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލް، ގެނެސްދެނީ ރިސޯޓެއްގެ ތަޖުރިބާ

ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން - ފަތުވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅިފައި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް، އާ އިމާރާތް އަންނަމަހު ނިމޭނެ

އާރުޓީއެލް ހުލުވާލަދެނީ ވަޒީފާގެ އެތައް ފުރުސަތެއް، މުޅިންވެސް ދިވެހިން

ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ފޯރީގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ނިންމުމުގައި

އަންނަ ހަފްތާގައި ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތައް އައު ޓަރމިނަލަށް

އުދައިގައި ގެއްލުންވި 6 އާއިލާ އަދިވެސް ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި

ތާރުއަޅައިގެން އަމީނީ މަގު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއަށް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހޮޓްލައިނެއް

މާލެއިން 400 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ދޫކޮށްލާނަމަ ފްލެޓް ހިލޭ

އާރްޓީއެލްގެ ތަޖްރިބާ ދަތުރުތައް ހއ.ގައި ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ހަފްތާ ހިލޭ

ގުޅީފަޅު، އަނެއްކާވެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދަކަށް

ހުކުރު މިސްކިތުގެ އަސްލު ދެމެހެއްޓުން ؛ މުހިއްމު އެކަމަކު ބުރަ މަސައްކަތެއް

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 147 148