އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2897 ލިޔުން

ބޯހިމެނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ނަގަންދަނީ، އެމްބީއެސް މެންބަރެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ލިންކެއް

ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތަށް ތަންތަން ލިސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ބޯހިމެނުމުގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެރަނގަޅަށް އެއްކުރެވިފައި ނެތް - ރައީސް

އަމީނީ މަގުގެ ފުރަތަމަބައި ބަންދުކޮށް މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ހޯމް ސޯލާ" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން 800 ގެއިން ހުށައަޅައިފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދައިފި

ހޯރަފުށީ މަގުތަކުގައި މިމަހު ފަހު ހަފްތާގައި ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި ޒަމާންވީ މައްސަލައަށް ހައްލު!

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި މިނީ ބަސް ފަށަނީ، ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ހިލޭ

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑް ރައީސް އެކުލަވާލައްވައިފި

ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ޔޫސުފް ސިރާޖް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް މުލަކަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ހަފްތާރެސްގެ 9ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ހދ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

މުލަކާއި އުނގޫފާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް!

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އޮޓޮމެޓިކް ފަޔަރ ސިމިއުލޭޓަރާއެކު ރާއްޖެއިން ތަމްރީން

ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓްގެ މަޤާމަށް ޞަފާތު

ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި 41 ޑައިވަރުން ތަމްރީންކޮށްފި

ދިގު އިންތިޒާރެއް، ތޮއްޑޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޖަޕާނުގެ އެހީއާއެކު ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ސިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145