އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : ހޭލުންތެރިކުރުވަން މިފަހަރު "ކޮމިކް" ސިލްސިލާއެއް

ތިން ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވައިފި

އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ފްލައިޓް، ހަނިމާދުއަށްއައީ ހުއްދަތައް ނަގައިގެން - އިމިގްރޭޝަން

ގްރޭޓަރ މާލެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ނިމޭނެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓު ކުރަނީ

ހޯނޑެއްދޫއިން އިތުރު 147 ސާމްޕަލް ޓެސްޓްކުރަނީ، 111 ކޮންޓެކްޓުން

ލޮޓަސް ފިހާރައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސެނެޓައިޒަރ ހަދިޔާކުރަނީ

ޑޮލަރު ވިއްކުމާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އޮޅުވާލާ މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

"ސިންގަލް ވިންޑޯގެ ބީލަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނެތް"

ހޯނޑެއްދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެންގެ ޙާލު ރަނގަޅު، އިތުރު މީހަކު އަދި ޕޮޒިޓިވް ނުވޭ

ތިނަދޫ ސިއްޙީ އެހިތެރިންގެ ޓީމެއް ހޯޑެއްދުއަށް

ކޯވިޑް-19 : ހޯޑެއްދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތްކަމަކަށް އަދި ނުބެލެވޭ - ޑރ.ނަޒްލާ

ހޯރަފުށީގައި ހަދާ ފެންފުޅި ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކޯވިޑް-19 : ދުބާއީ ކުންފުނިން 10 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ ފޮނުވައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތާ ތެޔޮ ރައްކާކޮށް ގެންގުޅޭނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން - ސިޓީ ކައުންސިލް

ގޭގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާނަމަ ރަޖިސްޓަރކުރަން އެންގީ ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް

ޖުލައި މަހުގެ 15އާ ހަމައަށް އެލަވަންސް ނުދެވިވަނީ ހަމައެކަނި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް

މީޑިއާތައް ގުޅިގެން ކޯވިޑް-19 ހުއްޓުވުމަށް ނުކުމެއްޖެ

ކޯވިޑް19: އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15ގައި ގެސްޓްހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެ ރައްކާތެރިކަން، ބުނެދޭން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ވެބިނަރ ސިލްސިލާއެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90