އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2950 ލިޔުން

ށ.އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މިމަހު ފަށާނެ

ބަސް ދަތުރު ފަށަން މަޖީދީ މަގުގެ ޕާކިންގ ޒޯންތައް ހުސްކުރަނީ

ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އޮކްޓޯބަރު 3 ސަރުކާރު ބަންދު

އިތުރު 3 އެއަރޕޯޓަކަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

ފްލެޓް ހަވާލުކުރި ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ

ފައިސާ ނުދައްކާތީ، ކުނީގެ ބިލް ޔުޓިލީ ބިލާއެކު ދައްކަން ޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިއަށްދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ނުތަނަވަސްކަމުން ސަލާމަތްވެ، ފޯކައިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ބަނދަރެއް

ހިޔާގެ ފުރަތަމަ މެނޭޖްމަންޓް އޮފީހުން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ އިންޑޯ ޕެސިފިކް އެންވަޔަރަމެންޓް ފޯރަމް މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ

ދާރުލްއާސާރު ޒަމާނީކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އެހީތެރިވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އާރްޓީއެލް މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަށް ބަސްތައް ފޮނުވައިފި

ދިއްދޫ އައު ބަނދަރު، މުޅި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހައަކަށް

ހިޖުރައިގެ އެންމެ މަތިވެރި މާނައަކީ ނުބައި ކަންކަން ދޫކޮށް ހެޔޮކަމުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވުން - ޚުޠުބާ

ހޯރަފުށީގައި ހާފްވޭ ހައުސްއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކާއި ލ.އަތޮޅަށް މިނީ ބަސް ގެންގޮސްފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 147 148