އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3091 ލިޔުން

ދިވެހިންނަކީ ޖަޒީރާ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާ ނުލާ އުޅެވޭނެ ބައެއް ނޫން: ނައިބު ރައީސް

ބުކިންއަށް ހުޅުވާލިތާ 5 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކުޑަގިރި ފުލް!

ތުރުކީގައި 14 ދިވެހިން، އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު

ކުޑަގިރީގެ ފެރީގެ އަގަކީ 25 ރުފިޔާ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް މުޅިން ހިލޭ

ކުޑަގިރި: ކުރެހުންތަކަކުން ހިތްގައިމު ކުލަ މަންޒަރަށް

"ގެދޮރުވެރިކުރުން" ފްލެޓަށް ކުލި ދައްކަން އަނެއްކާވެސް ލުއި ދެނީ

ސޯލާ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު 39 ރަށެއްގެ އިންޖީނުތައް ދުވާލުގަޑީ ނިއްވާލެވޭނެ: ރައީސް

"ސިމްސް ކަސްޓަމަރ ޕޯޓަލް" އާއެކު ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ޅ.އަތޮޅުން ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް، މާލޭގައި ތިބި އާއިލާތައް އެނބުރި ރަށަށް

ޚަބަރެއް ނުވެ 2 ދުވަސް، ހަސަންފުޅުބެ ހޯދުމުގައި މުޅި މަތިވެރި

ތާރުމަގުތަކާއެކު، ހޯރަފުށިން ތަފާތު ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް

ދިއްދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ލަސްވީ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުމުން: އާޒިމް

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު ބޮސްކާލިސްއަށް

3 އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ލޯނު ނަގާތީ ފާޑުކިޔަސް، މިހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުން ލިބޭނެ ފައިދާ މާބޮޑު: ފައްޔާޟް

ހަނިމާދޫއިން 200 ގޯތި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ފެރިދުއާއި ނާވައިދޫގެ ބަނދަރާއި، ހޮޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ތަކުލީފު ބޮޑު ނޫމަރާގެ ބަނދަރާއި ނެރު ފުންކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުގެ 3 ރަށެއްގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު ނިމުމާ ގާތަށް

4 އަހަރު ތެރޭ 1000 ގާތްކުރާ ޢަދަދަކަށް ފުލުހުން އިތުރު ކުރެވިއްޖެ - ޢިމްރާން

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 154 155