އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3002 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އޮޓޮމެޓިކް ފަޔަރ ސިމިއުލޭޓަރާއެކު ރާއްޖެއިން ތަމްރީން

ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓްގެ މަޤާމަށް ޞަފާތު

ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި 41 ޑައިވަރުން ތަމްރީންކޮށްފި

ދިގު އިންތިޒާރެއް، ތޮއްޑޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޖަޕާނުގެ އެހީއާއެކު ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ސިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްފި

ވިނަރެސްގެ ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ށ.ފޭދޫން ރައީސަށް، މިއީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ފަހި ދައުރު

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ބިދޭސީ އަންހެންނެއްގެ ފަށް ފޭރިގެން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވެކްސިން ކެމްޕެއިންގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މުވައްސަސާއެއް ނެތް : މިނިސްޓަރ ނަސީމް

ބްރިޖުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ފަރަށް އަރާ، 3 މީހަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަޙައްދުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހަދައިފި

ށ.އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މިމަހު ފަށާނެ

ބަސް ދަތުރު ފަށަން މަޖީދީ މަގުގެ ޕާކިންގ ޒޯންތައް ހުސްކުރަނީ

ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އޮކްޓޯބަރު 3 ސަރުކާރު ބަންދު

އިތުރު 3 އެއަރޕޯޓަކަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

ފްލެޓް ހަވާލުކުރި ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ

ފައިސާ ނުދައްކާތީ، ކުނީގެ ބިލް ޔުޓިލީ ބިލާއެކު ދައްކަން ޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިއަށްދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 150 151