އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3082 ލިޔުން

ޞަފާ ގްރޫޕުގެ ޢުމްރާވެރިންނަށް ނުފުރުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ދަޢުރެއް

ދަޢުލަތުން ބަލާ ކުއްޖެއްގެ ޚަރަދަށް މަހަކު 16000 ދައްކަން ބައްޕައަށް އަމުރެއް

ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އުތުރުގެ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" މަހާސިންތާ މޭމަހު ހަނިމާދޫގައި

ވިނަރެސް ލިސްޓް ތަރުތީބުކޮށްފި، ދެން ފަށާނީ އެޕަރޓްމަންޓް ޚިޔާރުކުރުމާއި ބުކިން ފީ ނެގުން

ޕްރޮޖެކްޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި، ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު އޭޕްރިލްގައި ފަށަނީ

ތިނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާ ސާމާނު ގެންގޮސްފި، މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށޭނެ - އާރްޑީސީ

މިދިޔަ 3 އަހަރު ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާއަށް 36 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ތިލަފުށި ހިއްކުން: ފުރަތަމަ 20 ހެކްޓަރު 4 މަސްތެރޭ ނިމޭނެ

މި ދައުރުގައި 10 އެއަރޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް، މުޅި ރާއްޖެ ވައިގެ މަގުން ގުޅެނީ

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގައި ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

ވެލާގެ އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ވަންދޫގައި ދިރާސާއެއް

ހުކުރު މިސްކިތް އިމާރާތުގެ ހާލަތު ދެެގަތުމަށް ޚާއްސަ ސަރވޭއެއް

މިއަހަރު 3 އެއަރޕޯޓް ނިމި، 4 އެއަރޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ: ރައީސް

ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ ތަރައްގީއާއެކު އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް އަވަހަށް މިސްރާބުޖެހުމަށް

ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުުނު 9 އިން މެންދުރު 1އަށް

ކޮމަންވެލްތު ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ރައީސްގެ ފަރާތުން ކިންގް ޗާރލްސްއަށް

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކެއް ނަކަލުކުރި މައްސަަލަ ބަލަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 154 155