އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3215 ލިޔުން

އިންތިޚާބީ ރައީސަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެއްވުމަށް އިދާރާތަކަށް ރައީސް އަންގަވައިފި

ޕޯޓު ދާއިރާއަށް ސްކޫލް ދަރިވަރުން ޝައުގުވެރިކުރުމަށް "އޯޕަން ޑޭ" އެއް

ހިތުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މޫދު ކަސްރަތަށް އާއްމުން ޝައުގުވެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް

ދެކުނުގައި އާރްޓީއެލްގައި އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އަގުތައް އާއްމުކޮށްފި

24 ގަޑިއިރު އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުނީ މާލެއަށް، 75.2 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ

ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން، ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތަށް

ކުރު މުއްދަތަކުން ހޯއްދެވި ބޮޑު ކާމިޔާބީ، ރާއްޖޭގެ 8ވަނަ ރައީސް

ރައީސް ޞާލިޙު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި މުޢިއްޒުއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢުރީފާއި މަރުޙަބާ

ވޯޓުލާ ދުވަހު މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މުޢިއްޒުގެ ގެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދާ ރޭޑް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

ފަރެސްމާތޮޑާއާއި އެއަރޕޯޓް ގުޅާލާ ކޯޒްވޭ ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ: އެމްޓީސީސީ

ހެލިކޮޕްޓަރު ގެނައުމުގައި މި ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް ނެތް: ޝާހިދު

އާރްޓީއެލް ޒޯން 1: ރައްޔިތުން އަތުން އަހަރަކުން 100މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލަމާތްކުރެވިއްޖެ

ޑިމޮކްރެޓްސްއިންވެސް ނިންމީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދު ނުކުރުމަށް

އައްޑޫގައި މިރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޓެސްޓު ދަތުރުތަކެއް

ދިއްދޫ ފަރަށް ބާޖު އަރާ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 100 މިިލިއަން ރުފިޔާ

ބޭރުގެ އިތުބާރު ހޯދިއްޖެ، މިއާއެކު މާލީ އެހީދޭން ޤައުމުތައް އޮތީ ތައްޔާރަށް: ރައީސް

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވަން ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހަމަޖެހިއްޖެ: އީސީ

މުއްދަތު ހަމަވާ އައިޑީކާޑު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އައުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 160 161