އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2950 ލިޔުން

އަސޭރިއާ: ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ ލަގްޒަރީ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު

އަމިއްލަ 2 ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 މިސްކިތް ބިނާކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު 5 ސްކޫލް އަޅަން ބިން ޙަވާލުކޮށްފި

ބާޖު ބަންޑުންޖަހާލާ ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުން ފަށައިފި

އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޖުނިއަރ ކޮލެޖް: ރަށުގައި އާއިލާ ކައިރީ ތިބެގެން ކިޔެވުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި 6000 އަށްވުރެ ގިނަ ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް، 54 ޓަވަރު

މި ސަރުކާރުން އަޅާ ފްލެޓްތައް އަންނަ މޭ މަހު ހަވާލުކުރަން ފެށޭނެ

ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް: އެއްފަހަރާ 500އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ

އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަނދަރާއެކު ދިއްދޫގެ އިޤްތީޞާދީ ހަރަކާތްތައް އައު ހަރުފަތަކަށް

މިޖީލު ވާންޖެހޭނީ އަންނަން އޮތް ޖީީލަށް އިސްލާމްދީން ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް

މެންކްގެ މިފަހަރުގެ ދަރުސްތައް ޚާއްސަވާނީ އިޖްތިމާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް

ބާރު އަޑާއި ދުމުގެ އުނދަގުލުގައި 27 އަހަރު އުޅުނު އާއިލާއަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ދިނީ ރޯހައުސްއެއް

ހިއްކި ބިމުގައި ޗާލު ރީތި ޕިކްނިން އައިލެންޑެއް

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑްގައި 5 މެގަވޮޓް ސޯލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިތުރު 12 ރަށެއްގެ މަގު ބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

ކުށްކުރުން މަދުކުރެވޭނީ، ހުސްވަގުތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ގޮތްކަކެއް ލިބިގެން - ދިރާސާ

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 10 ފަރާތަކަށް ދީފި

އިންޓަރޕޯލާއެކު ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޤައުމުތަކުގެ ތައުރީފް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 147 148