އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3321 ލިޔުން

އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހުށައަޅާ ފޯމުގެ ޖަވާބު ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް؛ ދިރާސާ ނިމި ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

6.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރިއެއް، 5 މީހަކަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އަނިޔާވެރިން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ސަރުކާރު

ޓެރެސްޓީރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ޚިދުމަތާއެކު ކާރިސާގެ އެލަރޓް ޓީވީތަކަށް ވަގުތުން

19 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދީފި؛ ރުހުން ނުދެނީ 3 ވަޒީރަކަށް

ތަރިކަ ބެލެހެއްޓޭނެ ފަންނީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގެ 11 ސްކޫލެއްގައި ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ ކިޔަވައިދެއްވަން ފަށްޓަވައިއިފި

ތަޙުޤީޤު ހިނގާގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއްއޮތްނަމަ އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ރައީސް ގޮވާލެއްވީ ޤަތުލްޢާންމު ހުއްޓާލުމަށް

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ސަރުކާރުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރި މަޝްރޫޢުތައް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާނަމަ ޝަކުވާއެއް ނެތް: މޭޔަރު

ދާޚިލީ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޤަނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށައަޅަނީ

ޑިންގި ބަންޑުން ޖަހާލި ޙާދިސާގައި ހިމެނޭ މީހުން ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރު މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިިފި

އިސްލާމީ ދާއިރާގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މިއަހަަރަށް ކަނޑައަޅާ މަގުޗާޓު އެކުލަވާލައިފި

700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފި؛ ފައިލޭރިއާގެ އިތުރު ކޭސްއެއް ނުފެނޭ

އިތުރު 80 މެގަވޮޓްގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޤާއިމުކުރަން ފަންޑް ވަނީ ލިބިފައި: ޠާރިޤު

ފުވައްމުލައް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ ސީިރިއަސް، ފަރުވާ ދެނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހުށައަޅަން އިތުރު 6 މަސް ދުވަސް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 166 167