އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމެއް ވީއައިއޭއަށް

ކޯވިޑް-19 : 8 ރަށަކުން 22 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ހަރުކުރާ ނޯޓިސް ނައްޓާލާނަމަ 5 ދުވަހަށް އެތަނެއް ބަންދުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : ވިލިނގިއްޔަށް ބަލި މީހާ ނޭރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ޢަލާމަތް ހުރިނަމަވެސް ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން!

އެކަހެރިވުމަށް އަންގާ އަމުރާ ޚިލާފުވާނަމަ 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރަނީ

އެހެން މީހުންނަށް ޕޮއިންޓްދިން ގޮތާއިމެދުވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ - ފްލެޓް ކޮމިޓީ

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް، މުޅި އުތުރަށްވެސް އުންމީދީ މަޝްރޫޢެއް

ކޯވިޑް-19 : 14 އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ 750 ކޮޓަރި ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތުގެ ޙައްޤަށްވުރެ މުހިންމު ޙައްގެއް ނޯންނާނެ - ޑރ.ނަޒްލާ

ބިމުން މައްޗަށް މާބޮޑަށް މޫފެތުރޭ ގަސްގަހާގެހި ހުޅުމާލޭގައި ނުއިންްދުމަށް އެޗްޑީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާބާދީ މަދުވަމުންދާ 2 ބާވަތެއްގެ ހުއިފިލަނޑާ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ތައްޔާރުކުރަން ފަށައިފި

ނެޝަނަލް އެމްބިއުލާންސް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : އިވެނީ ޙާލަތު ގޯސްވާ ވާހަކަ. ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

އިންޑިއާގެ ލޯނު އެހީގައި ފަށާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނޮވެމްބަރުގައި ފަށަނީ

ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓްގައި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދަނީ މާފަންނުގައި

ކޯވިޑް-19 : ފެސިލިޓީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަށްރަށުން ސިއްޙީ އެހީތެރިން ގެންނަނީ

ކޯވިޑް-19 : ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހިރިޔާ ސްކޫލާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހަމަޖައްސަނީ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 89 90