އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3350 ލިޔުން

އައްޑޫ ބްރިޖް 4 އަހަރުން ނިންމައި ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަން ހުޅުވާލާނަން: ރައީސް

ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

ދަނޑުވެރިންނަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީ، ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރާނަން: ޑރ. ރަމީލާ

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ވ.ފުލިދޫއިން ސަޤާފީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މާދަމާ، އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ފޯމު ހުށައެޅީ 183 މީހުން

މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރާނަން: އީސީ

ސަރުކާރުގެ ރާޑަރުން ތ.އަތޮޅު ކައްސާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ތަރައްޤީކުރާނަން: ރައީސް

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އަހަރުގެ ކުރީކޮޅަށް ބަދަލުކުރުމުން މާލީގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުވާނެ: ވަޒީރު

އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހުށައަޅާ ފޯމުގެ ޖަވާބު ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް؛ ދިރާސާ ނިމި ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

6.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރިއެއް، 5 މީހަކަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އަނިޔާވެރިން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ސަރުކާރު

ޓެރެސްޓީރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ޚިދުމަތާއެކު ކާރިސާގެ އެލަރޓް ޓީވީތަކަށް ވަގުތުން

19 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދީފި؛ ރުހުން ނުދެނީ 3 ވަޒީރަކަށް

ތަރިކަ ބެލެހެއްޓޭނެ ފަންނީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގެ 11 ސްކޫލެއްގައި ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ ކިޔަވައިދެއްވަން ފަށްޓަވައިއިފި

ތަޙުޤީޤު ހިނގާގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއްއޮތްނަމަ އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ރައީސް ގޮވާލެއްވީ ޤަތުލްޢާންމު ހުއްޓާލުމަށް

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަވާއިދަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 167 168