އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2897 ލިޔުން

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އާރްޓީއެލް މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަށް ބަސްތައް ފޮނުވައިފި

ދިއްދޫ އައު ބަނދަރު، މުޅި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހައަކަށް

ހިޖުރައިގެ އެންމެ މަތިވެރި މާނައަކީ ނުބައި ކަންކަން ދޫކޮށް ހެޔޮކަމުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވުން - ޚުޠުބާ

ހޯރަފުށީގައި ހާފްވޭ ހައުސްއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކާއި ލ.އަތޮޅަށް މިނީ ބަސް ގެންގޮސްފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ނޯންނާނެ

ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރެހުމާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް

އިހަވަންދޫއާއި ހިންނަވަރުގެ އައު ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެއިން ބޭރުގައި

މިނީ ބަސްތައް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާ، މިމަހު ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ބަލާލުމުގެ ފަހު ފުރުޞަތު މާދަމާގެ ނިޔަލަށް

ގަމުގައި ހަދާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އާ ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލް، ގެނެސްދެނީ ރިސޯޓެއްގެ ތަޖުރިބާ

ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން - ފަތުވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅިފައި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް، އާ އިމާރާތް އަންނަމަހު ނިމޭނެ

އާރުޓީއެލް ހުލުވާލަދެނީ ވަޒީފާގެ އެތައް ފުރުސަތެއް، މުޅިންވެސް ދިވެހިން

ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ފޯރީގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ނިންމުމުގައި

އަންނަ ހަފްތާގައި ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތައް އައު ޓަރމިނަލަށް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 144 145