އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯއެލަރޓް ނެރެފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތިދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

މާލެ ރަށްވެހިންނަށް މާލެ ނޫން ތަނަކުން ގޯތި ލިބެނޭ އެހެން ތަނެއް ނެތް - އަސްލަމް

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާ ކުޑައެއްނޫން، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްޙީ އެހީތެރިންވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ފުލެޓާއި ގޯތި އޮތް މީހުންނަށްވެސް ފުލެޓު ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން ކުރީ ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ

ކޯވިޑް-19 : ފަރުވާ ދިނުމަށް ސްކޫލްތަކާއި ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތައްވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހިދާނެ

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލްނުވެ އިތުރުވަމުންދާނަމަ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ނުތަކާނެ

މިދިޔަ މަހު 170 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

މަހެއްހައި ދުވަހުގެތެރޭގައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިޔަފާރިތަކެއް ބަނގުރޫޓު ވެދާނެ - ރޭމް

ކޯވިޑް-19 : ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވާނެ - ޑރ.ޝީނާ

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބުރިޖުން ބައެއް ބަންދުކޮށްފި

މާލެއިން ދެކުނަށް އުދަ އަރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އެލަރޓް ނެރެފި

ތަރައްޤީއަށްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖެ އޮންނާނީ އަބަދުވެސް ހުޅުވިފައި: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ތެލަސީމިއާ ދެ ޕޭޝަންޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވެފައިވޭ: ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރ

މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ޕްރޮގްރާމެއް

ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުއްވާފާއިވާ ތާރީޚީ ފޮތް "ދެ ރަދުން" ނެރެފި

މުޅިން އަލަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒެއްގައި ދަތުގެ ފަރުވާ ފަށައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވެސް އުޅުނު - އޮޑިޓް އޮފީސް

"ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިޙުމާލެއް އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭ"

1

ކޯވިޑް-19 : މިހާތަނަށް ޤައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެއް ނުވޭ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 89 90