އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

މިހާރު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ދަތުރުވެރިންނަށް ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ހެދޭނެ

ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި ޤައުމެއްކަން މިންކުރާ "ސްޓޭމްޕް" ރާއްޖެއަށް

އުތުރުގެ ކަނޑޫފާތައް ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ، މިފަހަރު ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއާއި ގުޅިގެން މަނަދޫއިން 63 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އޮކްޓޯބަރ 15އަށް ތައްޔާރުވުމުގައި މާފުށި އަވަދިނެތި

މިދިޔަމަހު 2705 މީހުން ރަށްރަށަށް ކަރަންޓީނަށް، 121 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ހޯނޑެއްދޫގެ %6 ގެއިން ޕޮޒިޓިވްކޭސް ފެނިފައިވޭ، %19 ގޭގައި ކޮންޓެކްޓުން

"މަދަހަ ރަންއަޑު"ގެ އެއްވަނަ އާމިނަތު ރާޔާ އަޝްރަފު ހޯދައިފި

އުސްއިމާރްތަކުގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޑްރިލްއެއް ބާއްވައިފި

މަނާ ވަގުތުގައި ވެހިކަލް ދުއްވި 500އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް ބަލީގައި މަރުވާ މީހުން ކަނޑައަޅަނީ ވަކި މިންގަނޑަކަށް ބަލާފައި

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވި މީހަކު މިހާތަނަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއްނުވޭ

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދޫއިން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19ގެ މިޙާލަތުގައިވެސް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަންޖެހޭ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކަށް 260އަށްވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ކާގޯ ދަތުރު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 : ދުބާއީ ކުންފުނިން ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރު ރަނގަޅު - ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް-19 : ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދޫއިން އިތުރު 10 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، އެއް ކްލަސްޓަރގެ 31 މީހުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90