އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3213 ލިޔުން

"ފުށިދިއްގަރުފަޅު" ހިއްކަން ފެށުން ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި

އޭސީސީގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓާލައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް

މަޖިލީހުގެ ހައިބަތު ހިފެހެއްޓުމަށް މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލަނީ

އަންނަ މަހު ނ.އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ސަރުކާރު ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާން ނުޖެހޭވަރަށް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވާނަން: އާދަމް ޝަރީފް

ޓަރމިނަލް މަޝްރޫޢުގައި މާލީ ދަތިކަމެއްނެތް، ކަންބޮޑުވުމަކީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުފެށި ހުރުން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ގޯތީގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު، ދެ ދުވަސްތެރޭ ނިންމަނީ

ހުވާ ކުރުމާއެކު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޠާރިޤް

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ހުށައެޅި ޝަކުވާތަކަށް މިއަދު ޖަވާބުދީ ނިންމަނީ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގައި މާލީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް، ދަރަނި 9 ބިލިއަނުގައި

ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގަން، ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް: ފެނަކަ

ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ޢަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ މުޅި ބަޖެޓު 49 ބިލިއަން ފަހަނައަޅާ ނުދިއުން

ޣައްޒާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ދިން ޙަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް 1000 ޢާންމުން ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށައެޅުއްވީ 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ޗާލު ފަރުމާއާއެކު ތަރައްޤީކުރި މީމު އެއަރޕޯޓް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމަނީ

ގަން އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް، ޓަރމިނަލް މަސައްކަތް ޖެނުއަރީގެ ކުރިން ފަށާނެ

4 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްކޮށް ނިމޭނެ: އެފްޑީސީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160 161