އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3350 ލިޔުން

ހުޅުމާލޭގައި 400 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރަނީ ޗައިނާ ހިލޭ އެހީގައި، މިއަހަރު މަސައްކަތް ފަށާނެ: ވަޒީރު މުއްޠަލިބު

އުނދަގޫވާގޮތަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި 230އަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ޓޯކޮށްފި

ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކަން ހަވާލުކުރީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑުކޮށް، ފައިސާ ހަމަޖައްސާފައެއް ނެތް: ވަޒީރު

ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ %35 ނިމިއްޖެ، ޓައިމްލައިން އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާކުރާނަން: މުއްޠަލިބް

ބްރިޖް މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތަށް ދިވެހިންގެ ޓީމެއް ތަމްރީންކުރަނީ

މަގުތަކަށް އަރާގޮތަށް ބިން ދީފައިވާތީ ބައެއް ގޯތިތައް ރީލޮކޭޓްކުރަންޖެހޭ: އެޗްޑީސީ

ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މީޑިއާ ކްލަބުން ދައްކާލީ މޮޅު ހުނަރެއް

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 10000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓްލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

"ރަސްއައިން" އެޕް: މަސްވެރިކަން ތިޔާގި ސަރަޙައްދުތައް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ މުހިންމު އެޕެއް

ސެން ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަން - ރައީސް

އައްޑޫ ބުރިޖު ވާހަކައަކީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކަށް ދައްކަން ނުކުރެނު ވާހަކައެއް: ނިޒާރު

130އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގެ ލޭންޑު ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކޮށްފި

ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ހުރިގޮތް ދަނީ މޮނިޓަރކުރަމުން: އެސްޓީއޯ

މާލޭގެ މަގުތަކުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 60ޓަނުގެ ކުނިނެގި

ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދާތީ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަސްވެއްޖެ: އާދަމް ޝަރީފް

ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ގަނެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ކައުންސިލްތަކުން ނެރޭ ބަޔާންތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަން: އާދަމް ޝަރީފް

ބޭނުންނުކޮށް މަގުތަކުގައި ހުރި 280އަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނައްތާލައިފި

4 އަތޮޅުގެ 10 ރަށަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 167 168