އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3002 ލިޔުން

"އެންދެރި" ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ އެހީ ލ.އަތޮޅުގެ 9 ރަށަކަށް

ކުނި އެތެރެކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާ އުވާލަން އޭޖީއަށް ހުށައަޅައިފި

ތާރު ކަނޑާ މައްސަލައަށް އަސްލަމްގެ ޖަވާބު، އެއީ އެކަން ކުރާ ގޮތް!

10 އަހަރަށްފަހު ހިންމަފުށިން 288 ގޯތި

މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް އައްޑޫގެ މަގުހެދުން ބާރަށް ކުރިއަށް

ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް 5 އަހަރުގެ ޕްލޭނެއް

ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އާސަންދަ ކަވަރޭޖް އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ހުކުރުދުވަހު ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓްގައި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޒަކާތް ދެއްކުން ހަރުދަނާކުރަން ބިލެއް އޭޖީއަށް ވާނީ ފޮނުވާފައި: މިނިސްޓަރ

އެއްބަޔަކަށް 11 އަހަރު ކުރީގެ ހަނދާންތައް، ޒުވާނުންނަށްް އުފާވެރި ތަޖުރިބާއެއް

ދިވެހިންނަކީ ޖަޒީރާ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާ ނުލާ އުޅެވޭނެ ބައެއް ނޫން: ނައިބު ރައީސް

ބުކިންއަށް ހުޅުވާލިތާ 5 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކުޑަގިރި ފުލް!

ތުރުކީގައި 14 ދިވެހިން، އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު

ކުޑަގިރީގެ ފެރީގެ އަގަކީ 25 ރުފިޔާ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް މުޅިން ހިލޭ

ކުޑަގިރި: ކުރެހުންތަކަކުން ހިތްގައިމު ކުލަ މަންޒަރަށް

"ގެދޮރުވެރިކުރުން" ފްލެޓަށް ކުލި ދައްކަން އަނެއްކާވެސް ލުއި ދެނީ

ސޯލާ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު 39 ރަށެއްގެ އިންޖީނުތައް ދުވާލުގަޑީ ނިއްވާލެވޭނެ: ރައީސް

"ސިމްސް ކަސްޓަމަރ ޕޯޓަލް" އާއެކު ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ޅ.އަތޮޅުން ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް، މާލޭގައި ތިބި އާއިލާތައް އެނބުރި ރަށަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 150 151