އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2897 ލިޔުން

ބާރު އަޑާއި ދުމުގެ އުނދަގުލުގައި 27 އަހަރު އުޅުނު އާއިލާއަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ދިނީ ރޯހައުސްއެއް

ހިއްކި ބިމުގައި ޗާލު ރީތި ޕިކްނިން އައިލެންޑެއް

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑްގައި 5 މެގަވޮޓް ސޯލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިތުރު 12 ރަށެއްގެ މަގު ބައްތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެއްޖެ

ކުށްކުރުން މަދުކުރެވޭނީ، ހުސްވަގުތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ގޮތްކަކެއް ލިބިގެން - ދިރާސާ

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 10 ފަރާތަކަށް ދީފި

އިންޓަރޕޯލާއެކު ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ޤައުމުތަކުގެ ތައުރީފް

ކުޑަގިރި ފެހިކޮށް ހިތްފަސޭހަ ރަށަކަށް ހެދުން ކުރިއަށް!

އާސަންދައާ ގުޅުވާ އޮޅުވާލައިގެން ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ މައްސަލަތަކެއް

ޤައުމީ އިނާމް ދިނުން މާދަމާރޭ، 32 ފާރަތަކަށް އިނާމު ލިބޭނެ

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް "ކުޑަގިރި" އަންނަ މަހު ހުޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ

މަރަދޫ-ފޭދޫ ބަނދަރު މައްސަލައިގައި 120000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ހުޅުމާލެ "ސްމަރޓް ސިޓީ"ގެ ތަޖުރިބާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢާއެކު ބޮޑުތިލަދުންމަތިން އިޤްތިޞާދީ ވިސްނުންތަކެއް!

18އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރަށް ނިމުން: ފިނޭއަށް އައު އިންޖީނުގެއަކާ ޒަމާނީ ވިއުގައެއް

އާރްޓީއެލްއަކީ ކުދި ރަށްތައް ގުޅާލަދިން "ބްރިޖް"

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރި 36 އެނދާއެކު ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތުން އަގު ނަގަނީ، ޓިކެޓް ނެގޭނީ އޮންލައިންކޮށް

ބައެއްގެ އަޚުލާގު އެންމެބޮޑަށް ފެނިގެންދަނީ އެބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ވެށީގެ ސާފުކަމުން - ނައިބު ރައީސް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް، ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145