އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް، "ޞަލާހުއްދީން ސްކޫލް" އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ތިން ޤައުމަކަށް ސަފީރުން ކަނޑައަޅުއްވައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދުއިން 32 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި

ކޮޗިން - ކުޅުދުއްފުށި ކާގޯފެރީ އާއިއެކު ވިޔަފާރިވެރިންގެ އުއްމީދުތައް ބޮޑު

ކޮޗިން-ކުޅުދުއްފުށި ކާގޯ ފެރީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށައިފި

އިންޑިއާ ކާގޯ ފެރީގައި 3000ޓަނުގެ މުދާ އުފުލޭނެ

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުން ، އިމްތިހާނު ސެންޓަރު ހުރި ރަށްރަށަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލެ ދަފްތަރު ކެޓެގަރީން ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އިޢުލާންކޮށްފި

ކޯވިޑް19 : ހުއްދަތައް ހަމަނުކޮށް ދަތުރު ހަމަނުޖެއްސުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުގައި ކުރި ނާރުގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ކޯވިޑް-19 : ހޯނޑެއްދުއިން 25 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށުގައި މަރުވެފައިއޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އޮފީސްތަކާއި ޢާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރަން ފަށަނީ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ، ކަނޑުމަހުގެ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ މަންފާ ޤައުމުތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ލިބެންޖެހޭ - ދިވެހިރާއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ކޯލް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޔޫއެންޑީޕީން ހަދިޔާކޮށްފި

ފޯކައިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރާ "ވޯލްޑް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ޑޭ"

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވަނީ އޮޅޭގޮތަށް - އެންޑީއެމްއޭ

ކޯވިޑް19: އެންޑީއެމްއޭގެ ޚަރަދުތަކާއިގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90