އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

2897 ލިޔުން

ޕައިލެޓުކަމާއި އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް ހިމެނޭހެން 4 ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހިލޭ

އާރްޓީއެލްގެ ސްޕީޑް ފެރީގެ ދަތުރުތައް މާދަމާ ޅ. އަތޮޅުގައި ފަށަނީ

ހއ. ދިއްދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ 75 ރޯހައުސްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބައުންޑް ވޯލް ނިންމާ މަގޫދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް، އަހަރު ދެކޮޅު މާލެއަށް ކުރަންޖެހުނު ދަތުރުތަކަށް ލުޔެއް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ނިންމާ، ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނައިފަރު ކައުންސިލުން އެދުނު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ހައްލުކޮށްފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

އަސޭރިއާ: ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ ލަގްޒަރީ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު

އަމިއްލަ 2 ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 މިސްކިތް ބިނާކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު 5 ސްކޫލް އަޅަން ބިން ޙަވާލުކޮށްފި

ބާޖު ބަންޑުންޖަހާލާ ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުން ފަށައިފި

އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޖުނިއަރ ކޮލެޖް: ރަށުގައި އާއިލާ ކައިރީ ތިބެގެން ކިޔެވުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއް

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި 6000 އަށްވުރެ ގިނަ ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް، 54 ޓަވަރު

މި ސަރުކާރުން އަޅާ ފްލެޓްތައް އަންނަ މޭ މަހު ހަވާލުކުރަން ފެށޭނެ

ހަކަތައިގެ މަގުޗާޓު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް: އެއްފަހަރާ 500އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ

އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަނދަރާއެކު ދިއްދޫގެ އިޤްތީޞާދީ ހަރަކާތްތައް އައު ހަރުފަތަކަށް

މިޖީލު ވާންޖެހޭނީ އަންނަން އޮތް ޖީީލަށް އިސްލާމްދީން ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް

މެންކްގެ މިފަހަރުގެ ދަރުސްތައް ޚާއްސަވާނީ އިޖްތިމާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145