އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3002 ލިޔުން

އައިޓީބީ ފެއަރގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް

ބަރލިން ފެއަރ: ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑުން ރީތި ރަށެއްގެ ތަޖުރިބާ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައިޓީބީ ފެއަރގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދިވެހި އެންމެބޮޑު ކޮންޓިންޖެންޓް ބައިވެރިވާ އައިޓީބީ ފެއަރ ފަށައިފި

އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައިގެ ޙައްލާއެކު ބުރުނީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އުއްމީދެއް

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް ހުޅުމާލެ އޮފީސް ޢިމާރާތަށް

އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއެކު މުހިންމު 3 ދާއިރައަކުން މަޝްވަރާކުރެވުނު: ރައީސް

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ: ފައްޔާޟް

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއިން ލިބޭ މާލީ އެހީގެ ކަންކަން ގެންދަނީ ވަރަށް ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް: ޝާހިދު

ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން، ޒަމާންވީ ތަކުލީފަކަށް ޙައްލު

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން ހައްދާ އައިޑީ ކާޑުގެ އަގަށް ބަދަލެއް

މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި، އަމާޒަކީ އޮގަސްޓަށް ނިންމާލުން

ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫޢު އޮގަސްޓަށް ނިމޭނެ

އަމީނީ މަގުގެ ތާރުއެޅި ބައި މިހަފްތާގައި ހުޅުވާލަނީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓްތައް ގުޅީފަޅަށް

ނަހުލާއާއެކު ޖޭޕީއަށް 5 ނާއިބު ލީޑަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

ފެނާ ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް 3 މަސްތެރޭގައި ނިމޭނެ: ޝާހް

ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ނާންނަ ހަމައެކަނި ޕާޓީއަކީ ޢަދާލަތު: ޢިމްރާން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 150 151