އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3215 ލިޔުން

ބައެއް ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް ދާއިމީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފި

އައްޑޫ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި: ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު

ޚާރިޖީ ވަޒީރު، އިންޑިއާ ސަފީރާއި ޗައިނާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖޭއެސްސީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލާނަން: ޑރ. ހައިދަރު

މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސްފި

އައިޔޫއެމްއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެތެރޭ، މުޅި ރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރާނަން: ޑރ. ޝަހީމް

ގޯތީގެ ޕްލޮޓު ބަދަލުވެދާނެ، ލިބުނު ސައިޒާ ރަށް ބަދަލެއް ނުވާނެ: ޙައިދަރު

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ރީބްރޭންޑްކޮށް ފަތުރުވެރިކަން އައު މާކެޓްތަކަށް ގެންދާނަން: ފައިޞަލް

ބްރިޖް މަސައްކަތުގައި %77 ނިންމުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިފި، ނިމުނީ %27

މަޤާމުން ވަކިކުރިތާ އަހަރެއްފަހުން ޢަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ޝުޖާއު އަލުން ހަމަޖައްސައިފި

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުލްމަންނާނުއާއި، އަލީ ރަޝީދު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވަނީ

ރައީސް ޗެއަރ ކުރައްވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް

ސިޔާސީ ގުޅުންތަކާއި ގުޅޭ 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެއްބަސްވުން އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވޭ: ފިރުޒުލް

2 ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ދުއްވަން އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ އެބަތިބި

ބޮޑު އަގުނަގާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމަށް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރުމަށް މިސްރުން އެހީވަނީ

ޤައުމިއްޔަތަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިސްކަން، ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ދިވެހި ބަހަށް

ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ނަގާފައި ބަހައްޓާގޮތަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

މުލިއާގެ މަރާމާތުކޮށް ނިމެންދެން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ދިރިއުޅުއްވާނީ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160 161