އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3213 ލިޔުން

އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އޮތީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މީހުން އަތުގައި: އޭސީޕީ އާސިމް

ޕީއެސްއެމްގެ މޭޔަރުންގެ ބަހުސްގައި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު 1 އަހަރުގެތެރޭގައި އެއްކުރާނަން- އިޙްސާން

ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުންވެސް އިތުރަށް ބިން ހިއްކަވާނެކަން ރައީސް އިޢުލާނުކުރައްވައިފި

އަމީނީމަގު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ބޯންމެރޯއަށް ފޮނުވާ ފުރަތަމަ ކުއްޖާ މިފެށޭ ހަފްތާގައި ފޮނުވަނީ

ވަޤުފް ޢިމާރާތާއި މިސްކިތް ބިނާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

ކޮތަޅުން ނަގާ ޓެކްސް ކުޑަކޮށްފިނަމަ މަޤުޞަދު ހާސިލްނުވެދާނެ: ޠާރިޤު

މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއް އެކަނި!

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ މިމަހު 23ގައި، ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ވިސްނުމަކީ އަނެއްކާވެސް ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުން

ޑރ. ރަމީލާ ބޭސްފަރުވާއަށް ވަޑައިގަތުމުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވުޒާރާ ހިންގުން ޣައްސާނަށް

އެމްޕީއެލް ފްލެޓްތައް 45 ދުވަހުގެތެރޭގައި މީހުން ދިއުޅެވޭރަށް ނިންމާނަން: އައު ސީއީއޯ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ، ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން: ރައީސް

އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައިފި

ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކުދިންނަށް ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތް އުނގެނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް

ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހުންނަށް ޕޯޓަލް ތެރެއިން މާކްސް ބަދަލުކޮށް ފްލެޓު ދީފައި އެބަހުރި: އޭސީސީ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނާނީ މިނިވަން، ޢިލްމީ ދިރާސާތަކަށް ފަހު: އާދަމް ޝަރީފް

ބައެއް ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް ދާއިމީ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށްފި

އައްޑޫ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި: ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160 161