އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3002 ލިޔުން

ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން - ފަތުވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅިފައި

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް، އާ އިމާރާތް އަންނަމަހު ނިމޭނެ

އާރުޓީއެލް ހުލުވާލަދެނީ ވަޒީފާގެ އެތައް ފުރުސަތެއް، މުޅިންވެސް ދިވެހިން

ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ފޯރީގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ނިންމުމުގައި

އަންނަ ހަފްތާގައި ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތައް އައު ޓަރމިނަލަށް

އުދައިގައި ގެއްލުންވި 6 އާއިލާ އަދިވެސް ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި

ތާރުއަޅައިގެން އަމީނީ މަގު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީއަށް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހޮޓްލައިނެއް

މާލެއިން 400 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ދޫކޮށްލާނަމަ ފްލެޓް ހިލޭ

އާރްޓީއެލްގެ ތަޖްރިބާ ދަތުރުތައް ހއ.ގައި ފަށައިފި، ފުރަތަމަ ހަފްތާ ހިލޭ

ގުޅީފަޅު، އަނެއްކާވެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދަކަށް

ހުކުރު މިސްކިތުގެ އަސްލު ދެމެހެއްޓުން ؛ މުހިއްމު އެކަމަކު ބުރަ މަސައްކަތެއް

ދުވާފަރު މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކްތަކުގެ އަގުތައް ދަނީ ބޮޑުވަމުން، ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ނެތް - އާސަންދަ

އަހަރުގެ ކޮންމެމަހަކު ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނަން - ނައިބު ރައީސް

ދިގު އިންތިޒާރަށް ނިމުން، 10އަހަރުވީ ރޯހައުސްތައް އޮގަސްޓްމަހު ހަވާލުކުރަނީ

އެމްޕީއެލްގެ ރީޖަނަލް ޕޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ހިޔާގެ ފުރަތަމަ ކްލިނިކް، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި ޓެސްޓުތައް ހެދުންވެސް އެއްތާކުން

ޖުމްލަ 345 މަޝްރޫޢު މިވަގުތު ކުރިއަށްދޭ - އަސްލަމް

އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހއ އާއި ށ.އަތޮޅުގައިވެސް ލޯންޗު ފެރީ ފަށާނެ

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 150 151