އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3313 ލިޔުން

ގޯތީގެ ގުރުއަތު ނިމިއްޖެ، ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ހިތަދުއާއި ހުޅުމީދޫ ބްރިޖުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢު ޙަގީޤަތަކަށް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑަށް ހުޅުވާލައިފި

ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހިޔާ ލިސްޓުން އުނިކުރި އެންމެންނަށް ފްލެޓް ދޭނަން: މުޢިއްޒު

ގޯތީގެ ގުރުއަތަށް ނާދެވުނު މީހުންނަށް މާދަމާ އިތުރު ފުރުޞަތެއް

އެތައް އަހަރަކަށްފަހު އަމިއްލަ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް، އުފަލުން ރޮއްވާލައިފި

ގޯތިދޭ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގުރުއަތުލުން ހަފްތާއަކަށް ކުރިއަށްދާނެ

ގޯތިލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މިއަދު ޢާންމުކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ: ޞާދިޤް

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: މުޢިއްޒު

ޑރ.މުޢިއްޒަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އެއްގަލަކަށް

ނަޑެއްލާ، ރަތަފަންދޫ، ފިއޯރީގެ އައު އިންޖިނުގެއާއި އޮފީސް ޢިމާރާތް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 400 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ދ.މީދޫގެ ފެނަކަ އައު އޮފީހާއި، ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ނިމުން ރައީސް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

މަސައްކަތް ފެށިތާ 10 ދުވަހުގެތެރޭގައި މަތިކޮމަންޑޫގެ ބިންހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ދިވެހިންނަށް ދުރާލާ ވިސާ ނުނަގާ މިހާރު ސަޢުދީއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

އައްޑޫގައި އަޅާ "ސޭފް ހޯމް"ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ލޯވަޅު ތޮރުފައިގެން ކެމެރާ ލައްވައިގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތައް ގަމު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށަނީ

ވަގުތު އޮއްވާ، އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ރެކޯޑް ސާފުކުރަން ހުށައަޅަން ޑީޖޭއޭއިން އެދިއްޖެ

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 165 166