ވަފީޤާ ޙާމިދު

2645 ލިޔުން

މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 89 މީހުން

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު މަޝްރޫއުއަށް ބަދަލު ގެންނާނަން: ރައީސް

މޮޅުވާ ކޮންމެ މެޗަކަށް ބޯނަސް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް މާދަމާ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ޒަކާތުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕޯޓަލްއެއް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓްލުމަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭނެ

ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ، ރައްކާތެރި ވަމާ!

ރޯގާއާއެކު އިންފްލުއެންޒާވެސް އިތުރުވަނީ

27،000އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ އަވަސް މަގުތައް ތަނަވަސްކުރުމަކީ އަމާޒެއް - އާހިދު

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމުގައި ގޯހެއް ނެތް - ޔުޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީ

އިތުރު 122 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސަމާލުވޭ! އަޑިއަށް ދިޔަ ސާފާރީގައި ހުރި މުދާ އޮޔާދަނީ

ވެކްސިން ނުޖެހޭ މީހުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނުވާކަށް ނުޖެހޭ

އަޑިޔަށް ދިޔަ ސަފާރީން 6 މީހަކު ހާލުބޮޑުވެ، އެކަކު ނިޔާވެއްޖެ

މުލީ އެއަރޕޯޓަށް އިތުރު 17 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ޖެހޭ - އެމްޓީސީސީ

މޫސުން ގޯސް: ހއ.އަތޮޅުން ލ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

ހުކުރު ދުވަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 94 މީހުން

އިތުރު 126 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

"ކުރިއަށް އޮތް 36 ގަޑިއިރު ވައިގަދަވާނެ، ދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވޭ"

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 132 133