ވަފީޤާ ޙާމިދު

2441 ލިޔުން

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެގެން އިމްތިހާން ހަދަން ނުޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ސްކޫލްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އިންޓަރނެޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ލޯކަލް ޕްލެޓްފޯމެއް

ކޯވިޑް-19 : ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރަން އެތައްބަޔަކު، ސާބަހޭ ދަރިންނޭ!

އަގާޚާން ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް

ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ލޯންތައް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ތ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވައިޓް އެލާޓް! އުދަ އަރާފާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މެޓް

ފުވައްމުލަކު މަގުހެދުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބް ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އެކަހެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދޫކުރާ ރިލީޒް ޑޮކިއުމަންޓް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ގްރޭޑް 9ގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލްއަށް ހާޒިރުކޮށްގެން އިމްތިހާން ކުރިއަށްނުގެންދާނެ

159 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 1،004 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 58،000އިން މައްޗަށް

ޙައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެނަމަ އިސްކަންދޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ކިޔުމުގެ ޝައުގު އުފެދޭފަދަ ރީޑިންގ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ވޮލެންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ފަސްޓްލޭޑީ!

ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ވަގުތީ ލިސްޓްގައި 417 ދަރިވަރުން، ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޕީސީއާރު ޓެސްޓުކުރާނެ އިތުރު ފެސިލިޓީތައް ހަދަނީ

ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސަނީ

ޓީޗަރ ބޭސްޑް އެސެސްމަންޓްގައި 74 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވޭ

މާލެ ފުރަބަންދުކުރަން އަދި ނުނިންމާ - މަބްރޫކް

މިއަދުގެ 4ވަނަ މަރު، ޖުމްލަ 120އަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 122 123