ވަފީޤާ ޙާމިދު

2735 ލިޔުން

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 348،000އިން މައްޗަށް

ލަންދޫގެ އައު ބަނދަރާއެކު މިހާރު ދިމާވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް

ޓޮޕް ޓެން ޖަލްސާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު: ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ސްޓޭޖްމަތިން އެވޯޑް ދޭނެ

އެޗްއީއޯސީން ވޮލަންޓިއަރުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނަގައިފި

ސިއްޙަތަށް ރަނގަޅު ތިމާވެއްޓެއް އޮތުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްގެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައފި

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި އަންހެނުން ދޭ އެއްބާރުލުން ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭނެ: ފަޒްނާ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދު 344000އިން މައްޗަށް

އިތުރު 70 މިޙަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 60 އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތަށް ނެރެވޭނެ

އުނގޫފާރު މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް މިއަހަރު ނިންމަނީ

އެންއައިއީގެ ޚިދުމަތަށް 45 އަހަރު، ތަޢުލީމީ ދާއިރަށް އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް

"ކޮންމެ 9 ދަރިވަރަކަށް ރާއްޖޭގައި މުދައްރިސެއް އެބަހުރި"

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮނޑުދޮށަށް ހިތްގައިމު ބަދަލުތަކެއް

ސްޓެލްކޯއިން ހަކަތަ އުފައްދާ ސިސްޓަމްތައް ފަރުމާކުރަނީ

ކޯވިޑްގެ ހާލަތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ގެނެސްދިނީ މުދައްރިސުންގެ ޤުރުބާނީން: މިނިސްޓަރ

ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް، އިޤްތިޞާދަށް ނަފާ ލިބޭނެ ވިސްނުންތައް ގެންގުޅެންޖެހޭ: ފައްޔާޒު

މީހުން ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ މުދައްރިސުން: ރައީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މަޝްރޫޢުތައް ނިންމަން ޖެހޭ - އަމީރު

މާއުނގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 136 137