ވަފީޤާ ޙާމިދު

2645 ލިޔުން

މާލޭގެ ބްލޮކްތަކުގެ ވެރިންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅުގައި، ކަރަންޓް ގުޅާލަން ޕަވަރ ޕްލާންޓްތަކެއް ހަދަނީ

ހުކުރު ދުވަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 284 މީހުން

އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑްގެ ޕޮޒިޓިވް ޢަދަދު 100އިން މައްޗަށް

ފްލައިން ސުކޫލު ހިންގަން އެވިޑުން ހެދި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފި

އީސީގެ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ޑިމޮކްރަސީ ނެގެހެއްޓުމަށް މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަކަން މުހިއްމު - ނައިބްރައީސް

އީސީގެ ރައީސްކަމަށް އަނެއްކާވެސް ފުވާދު

މިހާރު ޢުމްރާ ވިސާ ދުކުރާނީ އައިއާޓާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ވިސާ ދޫކުރާ ހަމައެކަނި ކުންފުނިން

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އަންނަމަހު ހުޅުވާލަނީ

އދ.ގެ ރިޔާސަތާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިރޭ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ

މާލެއިން 45 މީހުންނާއެކު ޖުމުލަ 128 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

"ހިޔާ" ފުލެޓު ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވި މީހުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންފަށައިފި

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު، ދެ މުނާސަބަތެއްގައި ދެއްވަން ނިިންމަވައިފި

ޑރ. މުއިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ގުންގޮރެން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މޭޔަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދެ ފިޔަވަހި ވަކިކުރަން ހަދާ ޗެނަލްތައް ކައިރީގައި ރެސްޓޯރެންޓްތަކެއް

އިތުރު 1019 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 106 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފެންހޮޅި ގުޅާލުމަށްޓަކައި ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން މިރޭ 6 ގަޑިއިރަށް ފެން ކަނޑާލަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 132 133