ވަފީޤާ ޙާމިދު

2426 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 590 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނޫން

ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް، ޓިއުޝަން ކްލާސްތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިވެހި ޓެސްޓް ޕޭޕަރު އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ނުފެންނާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

ރޭގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން 14:00ގައި

ކޯވިޑް-19 : 4ވަނަ ރާޅާއެކު އެޗްއީއޯސީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފުޅާކޮށްފި

މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވިލާކޮލެޖުން 5 ކޯހެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރާއްޖެއާ ގުޅިގެން ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ވެހިކަލް ދުއްވުން ފުލުހުން ކުރިން ދޫކުރި ފާސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ރާއްޖެއަށް ބޭހުގެ ދަތިކަމެއް މިވަގުތު ނެތް: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އަނެއްކާވެސް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް

ލޯފަން ކުދިންނަށް ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސް ފަށައިފި

16އަހަރާއި 18އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ގެންނަނީ

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

އެކަށީގެންނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކޯވިޑް-19 : އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ވެކްސިން ޖޫންމަހު ލިބޭނެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އޯލެވްލެ ފަށައިފި، މި ފަހަރު 5000ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

ކޯވިޑް-19 : އިތުރުމަރެއް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 74އަށް

އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ގޮވާމުން ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ހުޅުވާލަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 121 122