ވަފީޤާ ޙާމިދު

2645 ލިޔުން

މިއަދުން ފެށިގެން 28 ރަށަކަށް ޕީސީއާރު ނުހަދާ ދަތުރުކުރެވޭނެ

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 302،000އިން މައްޗަށް

ރިހިވެލި ރިސޯޓަށް އަރައި ބަޔަކު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 81،000އިން މައްޗަށް

ކްރިއޭޓިވް އާޓް ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ގްރޫޕް މަސައްކަތަށް

އަންނަ އަހަރުގެ އެޑެކްސެލް އޭއެސް އިމްތިޙާނު ފަސްކޮށްފި

ސަލްމާން މިސްކިތް އަންނަ ރަމަޟާންމަހަށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ދުވާފަރު ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރަން ބޮޑު ހިލަ ޖަހަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ހުރިހައި ޓަވަރަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމާލަނީ

އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭން ބޭރުގެ މުދައްރިސުން ގެނައުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް - އެޑިއުކޭޝަން

ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ސަޢުދީގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެއަށް

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނައިބް ރައީސް

"އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް އުނގަންނައި ދިނުން" އަތްމަތީ ފޮތް ނެރެފި

އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް މޫސުން ގޯސް!

"ވޯލްޑް ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ ޑޭ" ފާހަގަކުރަން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

އިތުރު 407 މީހުން، ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 103 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 80،500އިން މައަޗަށް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޤާއިމުކުރާ މުޢާސަލާތީ ޚިދުމަތްވެސް ސްމާޓްކޮށް

ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުތައް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިތުރު 110 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 132 133