ވަފީޤާ ޙާމިދު

2645 ލިޔުން

އުނގޫފާރު މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް މިއަހަރު ނިންމަނީ

އެންއައިއީގެ ޚިދުމަތަށް 45 އަހަރު، ތަޢުލީމީ ދާއިރަށް އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް

"ކޮންމެ 9 ދަރިވަރަކަށް ރާއްޖޭގައި މުދައްރިސެއް އެބަހުރި"

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮނޑުދޮށަށް ހިތްގައިމު ބަދަލުތަކެއް

ސްޓެލްކޯއިން ހަކަތަ އުފައްދާ ސިސްޓަމްތައް ފަރުމާކުރަނީ

ކޯވިޑްގެ ހާލަތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ހަމަޖެހުމެއް ގެނެސްދިނީ މުދައްރިސުންގެ ޤުރުބާނީން: މިނިސްޓަރ

ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް، އިޤްތިޞާދަށް ނަފާ ލިބޭނެ ވިސްނުންތައް ގެންގުޅެންޖެހޭ: ފައްޔާޒު

މީހުން ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ މުދައްރިސުން: ރައީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި މަޝްރޫޢުތައް ނިންމަން ޖެހޭ - އަމީރު

މާއުނގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް 30،571 ދަރިވަރުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ރަންވޭގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެންގޮސްފި

ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ހުޅުވާލައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް

ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފެރިދޫގައި އާޢިލީ ހަވީރެއް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޮތޮޅެއްގައިވެސް މިހާރު އޭލެވެލް ހެދޭނެ

ހިންމަފުށީ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

3 ރަށެއްގެ ސެޓްލައިޓް ސްކޫލް، މިމަހު ހުޅުވަނީ

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ: ނާއިބު ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 132 133