ވަފީޤާ ޙާމިދު

2441 ލިޔުން

18 އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ކުރާ ކުށެއް މީޑިއާތަކުުގައި ރިޕޯޓް ނުކުރެވޭނެ

ކުޑަފަރީ ދަރިވަރުން "އުފަލުން ސްކޫލަށް" ދަނީ މިފަހަރު ބައިސްކަލުގައި

ރަށްރަށުގައި ގެދޮރު އަޅަން ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކާއެކު ލޯނަށް މިހާރު އެދެވޭނެ

މިއަދު ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 690 މީހުން

އަދަދުތައް 300އިން މައްޗަށް، އަތޮޅުތަކުން 215 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް 4000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަންބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ: ރައީސް

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯއަކަށް ޑރ ޢަބްދުލްޙަންނާނު

ކ.ގިރިފުށީގައި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ތިބި 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް ކައިރިން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮޅުވައިލައިގެން 60،000އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިތުރު 947 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި

ކޯވިޑުން ރަނގަޅުވެފައި ވިޔަސް ރަށަށްގޮސް ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭ

އެޗްއެސްސީ އިމްތިހާންގައި 1000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

މިސްކިތްތަކުގައި އެކަށީގެންނުވާ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން: ޕޮލިސް

ހައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެނަމަ ކޯޓާ ދޫކުރާނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް: މިނިސްޓަރ ޒާހިރު

ސަރުކާރުން އެޕޯލޯއާ ހަވާލުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ގޭސް ހޮޅީގެ ނެޓްވޯކް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: އިތުރު 859 މީހަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 122 123