ވަފީޤާ ޙާމިދު

2735 ލިޔުން

ކުޅިތަކުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހެއްޓުމަށް ހޯޑެއްދޫގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް

ގްރޭޓަރ މާލޭ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖުގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

1

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި ފުރަތަމަ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އިތުރު 536 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުން 137 ، ޖުމުލަ 173 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

"މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ދައުރު މުހިންމު"

"ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނަރުހުންނަށް ދޭނަން"

ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 355،250އަށް

އިތުރު 115 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

2025ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން ޓީ.ބީ ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެބޮޑު ޚަރަދެއްކުރީ ބަނދަރު ހެދުމަށް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން "އެކްސްޕޯ 2020"އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އުކުޅަހު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖެނުއަރީގައި ފަށަނީ

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 ޕްރީ ސްކޫލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: ނާއިބު ރައީސް

"މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީ ސްކޫލް" ހުޅުވައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި

ޖަލު ހުކުމެއްކޮށްފައި ހުރި ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުުން ބަޔަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ތަން ލޮކްޑައުންކޮށްފި

މާފުށީ ބިން ހިއްކައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކޮށް ނިންމާލައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަތީ ފަންތީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަމާލުވެލައްވާ: ނާއިބް ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 136 137