މަރިޔަމް ވަފާ

2533 ލިޔުން

އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 48 މަޝްރޫޢެއް ނިމިއްޖެ: މިނިސްޓަރ

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރ

ދެ ޙަރަމުގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް

ހައިވޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސޯލާ ހަކަތައިގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު މެދުތެރޭ ނިމޭނެ

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް ދޭ ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ރަމަޟާން މަހަކީ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ދޫކޮށްލުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

ކުނި ވަކިކޮށްގެން އުފުލުމަށް ވެމްކޯއަށް އިތުރު ވެހިކަލް ގެންނަނީ

މައިންބަފައިންނަށް އަޅާނުލާ ދަރިން ހަލާކު ހޯދަނީ އަމިއްލަ އަތްތަކުން

މަނަދޫގެ ގެއެއްގައި އެކަނި އުޅެމުންދިޔަ ދުވަސްވީ މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ސިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގައި 75 އަހަރު

ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ޖުލައިމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 6 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ: ވޯލްޑް ބެންކު

ރާއްޖޭގައި ކުދިން އުފަންވާ މިންވަރު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ދަށަށް

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް އަލުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ތޮއްޑޫ "ސްމާޓް އައިލެންޑް"އަކަށް ހެދުމަށް އަރބަންކޯއިން އެހީވަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ބުރައެއްކަމުގައި ނުދެކި އެއީ ޒިންމާއެއްކަމަށް ހަދަންޖެހޭ

އިހަވަންދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އާރްޑީސީއަށް

މާލެ ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވަމުންދިޔަ އާބާދީ ހިފެހެއްޓުނު އަހަރެއް

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ލިބޭކަމަށްބުނެ ލިންކުތައް ފޮނުވަނީ، ސަމާލުވޭ!

ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް އެންޑީއެމްއޭގެ އެހީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 126 127