މަރިޔަމް ވަފާ

2961 ލިޔުން

ތިލަމާލޭ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ތާވަލާ އަޅާބަލާއިރު ކުރީގައި؛ %33 މިހާރުވަނީ ނިމިފައި

10 ޔޮޓާއެކު ސަވާދިއްތައިގެ 3 ވަނަ ދަތުރު ފަށައިފި

މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ ފައިސާ އިޤްތިޞާދުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ތިބި 29 މީހަކު ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އެކައުންޓުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ ނަގައިފި

ގާދިއްފުށީގައި ހުއްޓިފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އަލުން ފަށާނަން: ރައީސް

ވަންދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ: ރައީސް

ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

ފްލެޓް ދޫކުރެވޭނީ އޭސީސީން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން: ހައުސިންގ

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމާއެކު ރާއްޖެއިން ޗައިނާއާއެކު ބާއްވާ ގުޅުމުގެ ބަދަހިކަން ހާމަވޭ: ސާޖިދާ

އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެން އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނަށް ރައީސްގެ މެސެޖެއް

މަޑަވެލީގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން: ނައިބު ރައީސް

ރައީސްގެ ވައުދުގެ ދަށުން ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންގެ ލިސްޓު މިމަހު ޢާއްމުކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފަޤީރުންގެ ލިސްޓުން ޙައްޖަށް ފޮނުވާނީ 69 އަހަރު ނުވާ މީހުން

ވާނުވާގައި ބަންދުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފަށަނީ

ޙައްޖުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ މީހުން ހޯދަނީ

މާލެއިން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދިހައެއް ބަންދުވިޔަސް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވަން އަންގަވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޤައުމީ ދަފްތަރު އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 148 149