މަރިޔަމް ވަފާ

2891 ލިޔުން

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ދުވަސް ބަންދުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

"ކުދިންގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ މީހަކީ އެކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ހިއްސާކުރެވޭ މީހަކަށްވާންޖެހޭ"

ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

ހުރަވީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް

ޕާކުކުރާނެ ޖާގަ ހުއްޓަސް، އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ބޭނުމެއްނުކުރޭ

ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތަށް 9 އިމާމުން މިހާތަނަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ތުރުކީވިލާތާއި ޔޫއޭއީއަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުވީ 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ރުބެއްލާ އަދި އެމްއާރު ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މައްސަލައަށް އޮތް ޙައްލު މިސަރުކާރުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

މަކުނުދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ނިމޭނެ

އައު ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގެ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެއަރޕޯޓުގައި ޓެކްސީ މަޑުކުރާ ސަރަޙައްދު ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލް ކައިރިއަށް

އައްޑޫ ފެނުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސްޕެއަރ ގެންނަނީ

އަސާސީ އެއްވެސް މުދަލެއް އެތެރެކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: ސަޢީދު

އެންމެ ގިނައިން ހުށައަޅަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަޒީފާއަށް މީހުންނަގާ މައްސަލަތައް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙާލު ސީރިއަސް

އައްޑޫ ސިިޓީ ފެނުގެ މައްސަލަ މިއަދު ޙައްލުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފެނަކަ

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕީއެންސީއަށް

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތް: ދިރާސާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145