މަރިޔަމް ވަފާ

2891 ލިޔުން

ވީއައިވޭ މަޝްރޫއަކީ 12 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖީޑީޕީ އިތުރުކުރުމަށް މުހިއްމު މަޝްރޫޢެއް: ސަޢީދު

3000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެފްޑީސީން ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް މާލެސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވަޤުފް ޢިމާރާތް "ދާރުއްސަލާމް" ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރަން ފަށަނީ

ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ވަޤުފްގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯންގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް

މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ޚިދުމަތް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ

ވިއްސާރަވެ ޕީއެސްއެމް 2 ޢިމާރާތަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ކޮލިޓީ ބޭސް އެތެރެކުރުމަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ފައިލޭރިއާއިން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ކާމިޔާބު ދަތުރު

މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އައު އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ: ޑރ. ޚަލީލް

އަންނަ މާރިޗުގައި އެފްޑީސީގެ 3 ޓަވަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭނެ

5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްލޭންވަނީ އެކުލަވާލާފައި: ވަޒީރު ޠާރިޤު

ބްރިޖުފަދަ ބޮޑެތި އެސެޓުތަކާމެދު ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއްވެފައި: ފަހުމީ

ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫގެ 5 ރަށަކުން 88 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

"ފެނަކައިން ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ ބޮޑުތަނުން ގެއްލުންވާނެހެން"

ދިވެހީންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަދިވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތް: ވަޒީރު

އެކިކަހަލަ އޮއިވަރުތަކުން ސަލާމަތްވުމުގައި ވެސް އެއްބައިވަންތަ ވާންޖެހޭ: އާދަމް ނަޞީރު

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބާރުއަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން އަރުވާ ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި ނިޝާނެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145