މަރިޔަމް ވަފާ

2550 ލިޔުން

ޙައްޖުވެރިން ފުރުވުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނާއިބު ރައީސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް އީޖާދީ އައު ވިސްނުންތައް ބޭނުންވޭ: ނާއިބު ރައީސް

ޕޯލްޓްރީ ދޫންޏާއި ލައިވްސްޓޮކް ދެން އެތެރެކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފާރމެއް އޮވެގެން

ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހުރިހާ މުޢައްސަސާއެއް ގުޅިގެން: ނަސީމް

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޑިވައިޑަރާއި ހިނގާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޓްރެފިކް ލައިޓް ހަރުކުރަނީ

ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ތަރައްޤީކުރާ 7 ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް 2 ކުންފުންޏަކަށް

މާލޭގެ މަގުތަށް ބަލަހައްޓަން މަގުފާރަވެރިން މަގުތަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ފަންނީ ޤާބިލު މީހުން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ: އާޒިމް

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަޒީފާގެ މުހިއްމުކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ: ފަޒްނާ

ރާއްޖޭގެ ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތަށް ޔުނިވަރސަލް ޕޯސްޓަލް ޔޫނިއަންގެ ގޯލްޑް އެވޯޑް

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 100 ބިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ހުނަރެއް ދަސްވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް ހަދަންޖެހޭ: ނާއިބު ރައީސް

ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމާއެކު ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރެވޭނީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން

ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ޒުވާނުން ތައްޔާރުވާންޖެހޭ: ނާއިބު ރައީސް

40 އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޢާބިދާ އަޙްމަދު ނިޔާވެއްޖެ

ތިނަދޫގައި ފެށި ކީމޯ ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތާއެކު މާލެއަށް ކުރަންޖެހުނު ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ހުޅުމާލޭގެ ޕޭމަންޓުމަތީގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުރާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވަނީ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮރޮނޭޝަން ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހި ޢަސްކަރިއްޔާ ކޮމަންވެލްތުގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޝަންހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127 128