މަރިޔަމް ވަފާ

2426 ލިޔުން

"ބީވީމާ" އާއެކު ސިނަމާއަށް އޮތް ލޯތްބާއި ފޯރި އަނެއްކާވެސް ފެށިއްޖެ

ރިޔާސީ ބަޔާނަކަށް ޖަވާބެއް ނުދޭނަން : މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު

ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއެކު އެއްބަސްވުމެއް

ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ރަމަޟާން މަހަށް ނިމޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި

މާލޭ ފެނުގެ ރިޒާވް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނިންމަނީ

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް "ކުޑަގިރި" މިމަހު 11ގައި ހުޅުވާލަނީ

ސްކޫލް ނިންމާ ގިނަ ކުދިން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ތައްޔާރެއް ނޫން: މިނިސްޓަރ

ފެލިދޫއާއި ކެޔޮދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރަނީ

4 ރަށެއްގައި ފްލޯޓިން ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ގާއިމުކުރަނީ

މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ގަލޭނާއަށް، ވިދާޅުވީ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ ޝައުޤު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް

ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން ފަށައިފި

ރ އަދި ބ.އަތޮޅުގެ 26 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ޙަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ 9 ރަށެއްގައި ދުވާލު ގަޑީގައި ޖަނެރޭޓަރުތައް ނިއްވާލަނީ

ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކޮށް ކޮޅުފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިންދެމިލެވޭނެ ފުރުޞަތު

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގައި ދިވެހި އަންހެނެއް

ބ.ތުޅާދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގޯތިތަކުގައި ހުރި ޗަސް ބިންތައް ހިއްކަނީ

ކުނި ނަގައި ބަލަހައްޓައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ޢިއުލާންކޮށްފި

ޑްރަގާއެކު އަންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ ޤަވާއިދެއް

3 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ފެނަކައަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 121 122