މަރިޔަމް ވަފާ

2670 ލިޔުން

މިއަދާ މާދަމާވެސް އުދައަރާނެ، ސަމާލުވޭ!

ދިރާސީ އައު އަހަރު މާދަމާ ފަށަނީ؛ 84000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

އައްޑޫ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތާއެކު ޖާގައިގެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ޙައްލުވާނެ: މޭޔަރ

ފުލުހުންގެ ނޫސަންދަ ޚިދުމަތް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

1 ޖެނުއަރީ 2024އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ވިއްކާ ސުޕާރީވެސް މަނާ

ތަރައްޤީގެ އެތައް މަޝްރޫޢުއަކާއެކު މިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް

ހައްޖުވެރިންގެ ފަހު ފްލައިޓް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މާފުށީ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް ސްކޮލަރޝިޕް 211 ދަރިވަރަކަށް

ހޯރަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމަނީ

ބުދަ ދުވަހު އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށަނީ، އަމާޒަކީ 8 ދުވަހުން ނިންމާލުން

ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އަވަސްކުރަން ބޮޑު ޑްރެޖަރެއް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުގެނައުމުން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި، ޚަރަދުބޮޑުވޭ: ޢާޒިމް

މަތިކޮމަންޑޫ ހިއްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ތިލަމާލެ ބްރިޖް: ގުޅިފަޅު ސަރަޙައްދުގެ މައި ޑެކްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލުތަކާއެކު މުލަކު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

އަމީނީ މަގުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ޓޯވކުރަނީ

ދޯޯންޏެއް އަޑިއަށްގޮސް ކަނޑުވި 8 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

އިހަވަންދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ނިމިއްޖެ؛ 31 މަރުކަޒެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ދަރިވަރުންގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 133 134