މަރިޔަމް ވަފާ

2895 ލިޔުން

"ފެނަކައިން ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވަނީ ބޮޑުތަނުން ގެއްލުންވާނެހެން"

ދިވެހީންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަދިވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތް: ވަޒީރު

އެކިކަހަލަ އޮއިވަރުތަކުން ސަލާމަތްވުމުގައި ވެސް އެއްބައިވަންތަ ވާންޖެހޭ: އާދަމް ނަޞީރު

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ބާރުއަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން އަރުވާ ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި ނިޝާނެއް

އިމާމުވެ ހުކުރުކޮށް ޚުޠުބާ ކިޔުމަށް ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ބިދޭސީންގެ އާބާދީ ބޮޑު ސަރަޙައްދުތަކަށް އިސްކަންދީގެން ފައިލޭރިއާއަށް ސްކްރީން ކުރަނީ

ދިގުރަށުން ފެނުނު ތުއްތުކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމަށްފަހު މާލެ ގެނެސްފި

މީގެކުރިންވެސް ބިން ހިއްކި، މިފަހަރު ތަފާތަކީ ފައިދާ އެތައް ގުނަ ބޮޑުވުން

ރަސްމާލެ މަޝްރޫޢަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރުގެވެސް ޙައްލު: ފަޒުލް

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ރަސްމާލެ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުު: ފަޒުލް

ރަސްމާލެ ހިއްކަނީ ބިން ވިއްކައިގެން އަގުއަދާކުރާ އުސޫލުން: ފަޒުލް

މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ޕާކުކުރަނީ، ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، ބޭކާރުކޮށްލެވެނީ އަގުހުރި އެތައް ވަގުތެއް!

މަންމައަށް ހަމަލާދިން ފިރިހެން މީހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

ބޮޑެތި ބަލިތައް ހުރި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށައަޅަން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ބަހުގެ ޚިދުމަތްހޯދި މީހުން އަތުން ދެފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑިފައެއް ނުވޭ: އެމްޓީސީސީ

ސަރުކާރުން އެދޭ ސްޕީޑުގައި ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކައިދޭނަން: ފަޒުލް

މިނިސްޓްރީތަކުގެ މެންޑޭޓް ފާސް ކުރެއްވުމަށް މަޖިލީޙަށް ފޮނުއްވައިފި

ވަޒަން ބޭނުންކޮށްގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ހިންގާތީ ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގު ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި: އޭސީސީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 144 145