މަރިޔަމް ވަފާ

3028 ލިޔުން

ފުވައްމުލަކުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމަށް 2 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވޭ: މުބީން

ގުރައިދޫ މަރުކަޒަކީ ދާއިމީ ހިޔާވެއްސެއްނޫން، މިހާރު އެއީ ފަރުވާއަށް ޚާއްޞަ ތަނެއް: ވަޒީރު

އައްޑޫ ސިޓީގައި އުފައްދާ ހުރިހާ ކަރަންޓެއް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހަކު މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

އުފަންވާ އާބާދީ ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަވަސް މަޝްވަރާތަކަށް ދާންޖެހޭ: ވަޒީރު

ޑެންގީ ހުން މަޑުވާއިރު ފެންނަ ޢަލާމާތްތަކަށް ސަމާލުވުން މުހިއްމު: ޑރ. ފައިސަލް

ސައިކަލްތަކުގައި ރޯކޮށްލީ ކަމަށް މިހާތަނަށް ސާބިތެއް ނުވޭ: ޝިފާން

އުނގޫފާރު، ކުޑަހުވަދޫ އަދި ވިލިނގިލީގައި މިފަހަރު އޮތީ ފޯރިގަދަ ޢީދެއް

ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ފެންކަނޑާލުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން: އެޗްއާރުސީއެމް

ޢީދު ފާހަގަކުރާއިރު އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުނުވުމަށް އަންގައިފި

މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާއަށް

ޔޫރޯ ގެނެސްދިނުމަށް ޕީއެސްއެމް އޮތީ ތައްޔާރަށް: ޒީނާ

ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ބިލްތަކާއެކު ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ޢާއްމުކޮށްފި

ޤައުމު ކުޑަނަމަވެސް ދިވެހީން ފަލަސްޠީނާއެކު ތިބިކަން ދަނީ ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދެމުން: ފައިޞަލް

ތައިލެންޑު ލިބެންހުންނަ 15 ބޭހެއް ނުގަތުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސިވިލް ސަރވިސްއާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން އެއްމިސްރާބަކަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ - ނާޒިމް

ހުޅުމާލޭގެ ކަންނެލި ޖެޓީ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށްދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ވަޒީރު

ސަރުކާރުން ޤައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރާނީ ސިޔާދަތީ ރަތް ރޮނގު ހުރަސްނުކޮށް: މެންބަރު އަޒާން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށް އެމްއޭސީއެލްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

ހިޔާ ފައިނޭންސިންގައި އެމްއައިބީން ބައިވެރިވުމަކީ ލޯން ދޫކުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއް: ޑރ.ޙައިދަރު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 151 152