ކޯވިޑް-19

އައިސޮލޭޝަނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމުކޮށްފި

މިއަދު މުހިންމީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކޯވިޑް-19 ހުއްޓުވުން - މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު

ކޯވިޑް-19: އޭޑީކޭގެ ލެބް ޓެސްޓް ރިޕޯޓާއި އެމްއާރްއައި އާއި ސީޓީ ސްކޭން ރިޕޯޓް ފޯނަށް ލިބޭގޮތް ހަދަނީ

ކޯވިޑް-19: ހުމާއި ރޯގާގެ އަލާމަތް ހުރިނަމަ ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކްލިނިކްތަކަށް ދައްކަން ސަމާލްވެލައްވާ!

ރިސޯޓުތަކުގައި ހިންގާ ސްޕާތައް ފިޔަވައި އެހެން ސްޕާތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

ޔޮޓާއި ސަފާރީ ފަދަ އުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމާއި އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނދަރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ކާމިޔާބު ވެކްސިންއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުރިހާ ޤައުމެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ކޯވިޑް-19: ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ޤައުމުތަކާއި އިތުރު 9 ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ

ކޯވިޑް-19 : މިއަހަރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތްކުރާ މިންވަރު %12 ދަށްވާނެ

1 2 ... 435 436 437 438 439 440 441 ... 467 468