ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާގައި ތިބި ބަލި މީހުންގެ އަދަދު 6000 ދަށްވެއްޖެ

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ބާޒާރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭރުފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ބޭންކުތަކަށް އިތުރު އެހީ

ހިންމަފުށީގައި މިއަދު ކުރާ ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު ދުރަށް ދައްކާނެ

ސަފާރީން ޕޮޒިޓިވް ވި އެކަކު ދަރުމަވަންތައަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19: ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިޓަލީން މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް 19: މާލޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދުތަކާއި ޙާލަތު ދެނެގަންނަނީ

"މާލެތެރެއަށް ބޭސްޖަހާ ވާހަކައާއި، މީހުން ބަންދުކުރާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް"

އައިސޮލޭޝަނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމުކޮށްފި

1 2 ... 434 435 436 437 438 439 440 ... 466 467