ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ޓާކިޝް އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ސަބަބު މަބުރޫކު ހާމަކުރައްވައިފި

ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާނީ 500 ސާމްޕަލް: އެންއީއޯސީ

ކޯވިޑް-19 : އެމެރިކާގައި ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދަކު %96 އަށް ދަށަށް

ކޯވިޑް-19: ފުރަތަމަ ބަލި މީހާ ފެނުނުތާ 100 ދުވަސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް

ކޯވިޑް-19 : އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި މާލީ ދަތިކަމެއްނެތް - ޑރ. ނަޒްލާ

ކޯވިޑް19: މެލޭޝިޔާގައި ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާ އެބަލިން ރަނގަޅުވެޖެ

ކޯވިޑް-19 : ޓެސްޓްކުރުމަށް މިހާތަނަށް 2500 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކޯވިޑް-19 : ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޔޫ.އޭ.އީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1 2 ... 432 433 434 435 436 437 438 ... 525 526