އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްޤްގެ ރަށްފުށުގެ އަވަށްތަކަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

ޢިރާޤުގައި ދިން ކާރު ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 17 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އީރާނުގެ ސިނާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރިބެހޭ ވަޒީރުގެ ނައިބު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ސުލްޙައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް މާދަމާ އީރާނުން ހާޒިރުވާނީ އާ ޕްރޮޕޯސަލަކާއެކު

ބޮސްނިއާގެ ވެރިރަށް ސަރަޔޭވޯގައި މުޒާހަރާތަކެއް ފަށައިފި

ބަޣްދާދުގައި ރޭ ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 35 އަރައިފި

އިރާޤްގައިދިން ކާރު ބޮމުގެ 11 ޙަމަލާއެއްގައި 56 މީހުން މަރުވެއްޖެ