ސައުދީގެ ޤައުމީ ތެޔޮ ކުންފުންޏަށް 111 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް!

ތުރުކީވިލާތުގެ މުނިސިޕަލް އިންތިޚާބުގައި ހީކުރިވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަކަށް ނުލިބުނު

އަލްޖީރިޔާގެ ރައީސް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނޭކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓުތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ވިއެޓްނާމް ސަމިޓް ނާކާމިޔާބުވީނަމަވެސް އިހު އޮތް ބިރުވެރިކަން މިހާރު ކޮރެއާ ބައްރުގައި ނެތްކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސްރީލަންކާއިން ތައްޔާރުވަނީ

މެކްސިކޯ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އަނެއްކާވެސް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި

އެއްބަސްވުމަކާނުލައި ބްރެކްސިޓް ތަސްދީޤުކުރަންޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އިތުރުވެއްޖެ

ބްރެކްސިޓް މައްސަލައިގައި ނެގި ތިން ވަނަ ވޯޓުވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި

އިރާޤުން އައި.އެސްގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު މަރާލައިފި

1 2 ... 777 778 779 780 781 782 783 ... 1063 1064