ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ބަލައިގަތުމަށް އެ ޤައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުމާ މެދު ނެގި އެއްވެސް ވޯޓެއް ފާހެއް ނުވި

ހަލަބްގައި އޮންނަ ސިނާޢީ ސަރަހައްދަކަށް އިސްރާއީލުން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ޚާޝޫޤްޖީގެ މަރާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ: ޕޮމްޕެއޯ

އެމެރިކާގައި އަލަށް އުފައްދާ ވައިގެ އުޅަނދުތައް ވަޒަންކުރާ އުސޫލު މުރާޖަޢާކުރަން ނިންމައިފި

މުލަރގެ ރިޕޯޓު ޢާއްމުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ސެނެޓުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ހުރަސްއަޅުއްވައިފި

ގޯލާންގެ އުސްބިންތަކުގެ މައްސަލައިގައި މެދުއިރުމަތީގެ ފާޑުކިއުން އެމެރިކާއަށް

އައި.އެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އަދި ނުނިމޭ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިއްތިހާދު

ފަލަސްތީނުގެ ޙައްޤުތަކުން ކުޑަ މިންވަރެއްވެސް އުނި ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޢަރަބި ލީޑަރުން ބުނެފި

1 2 ... 778 779 780 781 782 783 784 ... 1063 1064