ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަޙްމޫދު ޢައްބާސްގެ ހާލު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

އިސްރާފުވުމާއި ކުނިބުނި އިތުރުވުމަކީ ޗައިނާއިން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބޮޑު މައްސަލައެއް- ރައީސް ޝީ

އަފްޣާނިސްތާނަށް ދިން ހަމަލާ އދން ކުށްވެރިކޮށްފި

އުތުރު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުމަށް އަނެއްކާވެސް ހިޔަނި އެޅެނީ

އިރާނުގެ ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރަން އީ.ޔޫ. އިން ނިންމައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނާއިބު އަންވަރު އިބްރާހިމުގެ ޖަލު ޙުކުމް މަޢާފުކޮށްދީފި

އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން އޯ.އައި.ސީ.ން މަޝްވަރާކުރަނީ

ޓެލްއަވީވްގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޤުދުސަށް ބަދަލުކޮށްފި

ބޮޑުވަޒީރަކު ކަނޑައަޅުއްވާނީ މެލޭޝިޔާގެ ރަސްގެފާނުކަމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

1 2 ... 737 738 739 740 741 742 743 ... 972 973