ނިއުކުލިޔާރ މައްސަލާގައި އީޔޫއިން އީރާނާއި ވާހަކަދައްކަނީ

އިންޑިޔާއާއެކު ސްޓްރެޓީޖިކް ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޗައިނާ އޮތީ ތައްޔާރަށް

ސޫރިޔާގެ ހިމްސް ސިޓީގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން އެރަށުން ބާލަން ފަށައިފި

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައިފިނަމަ އީރާނުން 400 މަތިންދާބޯޓު ގަންނަނީ

ސޫރިޔާ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރިޔަށްގެންދާނޭ

ގިނަ އެއާރލައިންތަކަކުން ބޯޓު ވެއްޓުނު މަގުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ޔޫކްރައިން އެއްބައިވަންތަ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ޖެނީވާ ޓޫގެކުރިން ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ- ބަންކީމޫން

ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަކީ ސުލްޙަ ޤާއިމުކުރުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް - ކެރީ

1 2 ... 740 741 742 743 744 745 746 ... 789 790