ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީން މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިސްރާޢީލުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ވަޒީފާއެއްނެތި ތިބި މީހުންނަށް ދެމުންދިޔަ އެހީ ހުއްޓުމަކަށް

މިސްރުގެ އިންގިލާބަށް 3 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ މައްސަލަޔާ ގުޅިގެން އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް

ސޫރިއާ ދޫކޮށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިޔާއާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިޤްތިސާދީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސް، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ޗައިނާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަނީ

ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާނުލައިފިނަމަ އެހީ ހުއްޓާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

1 2 ... 649 650 651 652 653 654 655 ... 668 669