ޑްރޯން ޙަމަލާއާއެކު ޕާކިސްތާނުގެ ސުލްޙައިގެ މަސައްކަތް މަގުން ކައްސާލާފައި

އުތުރުކޮރެއާއިން ދިފާއުވުމަށް ދެކުނުކޮރެއާއިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 23 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާއިން އީރާނާ ދެކޮޅު ހަސަދަވެރިކަމުގެ ރޫޙު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ

ސުލްޙަ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް އަދި 5 ވަރަކަށް އަހަރު ހުޅަނގުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ- ޖެނެރަލް ޖޯސެފް ޑަންފޯރޑް

ޢިރާޤުގައި އިއްޔެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

އިރާޤަށް ސިފައިން ނުފޮނުވާ ވެސް އެމެރިކާއަށް އެހީތެރިވެވޭނެ - ޖޯން ކެރީ

ސޫރިޔާގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ

1 2 ... 464 465 466 467 468 469 470 ... 488 489