ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ތަރުހީބު އިތުރުވަނީ

ޗައިނާގެ މިސްކިތެއްގައި ފިތި ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

28.5 މިލިއަން ކުދިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުން މަޙްރޫމުވެފައިވޭ

ސޫރިޔާގެ ކެމިކަލް ހަތިޔާރުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް

ބަޣްދާދުގައި މިއަދު ދިން ހަމަލާއެއްގައި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިޞްރުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާގެ އާބާދީގެ 40% މީހުން ބޭރުގެ އިންސާނީ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި

ފިލިޕީންސްގައި ކާރިސާގެ ޙާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

ލީބިޔާގެ ވަގުތީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1 2 ... 461 462 463 464 465 466 467 ... 471 472