ސޫރިޔާއިން އެމެރިކާއާއެކު ސީދާ ވާހަކަތައް ބޭއްވުމަށް ދެކޮޅު ހެދި

އިސްރާޢީލާ ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުންތަކެއް ހިނގައިފި

ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަޙުގެ ތެރެއިން ކްރިމިއާގެ ހިނގަމުންދާ ކަންކަން

އިރާނުގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިސްރާޢީލަކަށް ނުރައްކަލެއް ނުވާނެ

ޔުކްރޭންގައި ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެ

ކެތްރީން އޭޝްޓަން، މިޞްރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ތައިލެންޑުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް

ގެއްލުނު މެލޭޝިޔަން އެއަރލައިންސްގެ ބޯޓަށް ވީގޮތެއް އަދިވެސް ނޭގޭ

ސޫރިޔާގެ މަސްރަހާއި ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާއާ ރަޝިޔާ މަޝްވަރާކުރަނީ

1 2 ... 467 468 469 470 471 472 473 ... 492 493