ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އައްޑޫސިޓީގައި އިތުރު 4000 އެނދު ޤާއިމްކުރުން

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އޭޝިޔާއިން

ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް- ސާރވޭ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާ ރިސޯޓްތައް ބަލަން ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއާއި މެދު ދެކޭގޮތް އެނގުން މުހިއްމު- ޟިރާރު

ލަގްޒަރީ ވޯޓާ ވިލާ އެވޯޑް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ލިބިއްޖެ

" ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވޭ "

2016 ބަޖެޓް: ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޑަބްލިއުޓީއެމް ފެއަރ ނިމިއްޖެ

1 2 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70