ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖާޖީންނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ބައްދަލުވުންތައް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި ޙައްޖަށް ދާ 600 ޙައްޖުވެރިން ފުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަންގެ އޮފީސް މައްކާގައި ޤާއިމްކޮށްފި

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހައްދުތަކާއި ޤިޞާސް ހިމަނުއްވައިދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން - ސަލަފް

ޙަލާލް ކޮންސެޕްޓް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިދާނެ - އެމްސީއައިއެފް

ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޣައްޒާގެ 100 ގެއަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރީގެ ވަޤުފު އިމާރާތަކަށް

ފަތުވާގެ ނަމުގައި ފިތުނަ އުފެދޭ ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި

1 2 ... 71 72 73 74 75 76 77 ... 117 118