މިސްކިތްތަކާ ގުޅޭ %95 ޝަކުވާ މިސަރުކާރުން ވަނީ ޙައްލުކޮށްފައި- ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުދަލުގެ ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި

ހުމާއި ރޯގާއަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

"ދީނުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުކުރާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ"

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަހަރުވެސް ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި

އިތުރަށް ލިބުނު ކޯޓާގައި 400 ޙައްޖުވެރިން މާދަމާ ފުރާނެ

ޑރ.ޝަހީމް: އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ނަމޫނާ ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް

މިއަދަކީ ޙައްޖުމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް، ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަސް

ޤައުމުގެ އިގްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރި އެރުވޭނީ ޒުވާނުންގެ ހަކަތައިން ފައިދާ ލިބިގެންް - ހުކުރު ޚުތުބާ

1 2 ... 70 71 72 73 74 75 76 ... 117 118